Väsentlig anknytning

Sammanfattning av informationen på denna sida

Det räcker inte att bara flytta utomlands om du vill sänka skatten på din pension. Du måste även se till att följa andra regler och därmed ”klippa banden” med Sverige. Om du gör detta på rätt sätt kommer du inte längre att ha väsentlig anknytning till Sverige.

Om du som pensionär bosätter dig utomlands och samtidigt vill erhålla en lägre skatt på pensionen måste du därmed tillse att:

 • avveckla ditt permanenta boende i Sverige
 • inte ha make/maka eller minderåriga barn kvar i Sverige
 • inte sitta i styrelser, äga svenska bolag m m
 • inte vistas för mycket i Sverige
 • uppfylla vissa andra krav (se nedan för mer detaljer)

När du har flyttat utomlands kommer skattemyndigheten att göra en helhetsbedömning. Om du ser till att följa de regler som finns så kommer detta att resultera i att den svenska skatten på din pension minskar. 

Fördjupningstext

En emigration kan ofta medföra stora skattefördelar för dig. Inte minst gäller detta för dig som i samband med pensionering flyttar utomlands. Att flytta från Sverige och skaffa nytt boende i utlandet och därmed lämna den svenska folkbokföringen är inte automatiskt synonymt med att skattemässig emigration har skett. Det är därför av största vikt att utflyttningen är fullständig för att du skall anses inskränkt (begränsat) skattskyldig i Sverige. Vår rekommendation är därför att du noga läser igenom detta avsnitt.

Enligt svensk inkomstskattelag är du är obegränsat skattskyldig i Sverige (skattskyldig för samtliga dina inkomster i Sverige och från utlandet) om du:

 1. är bosatt i Sverige
 2. stadigvarande vistas i Sverige
 3. har väsentlig anknytning till Sverige

1. Bosatt i Sverige
Om du flyttar utomlands, säljer ditt hus eller din lägenhet i Sverige och skaffar ett permanentboende i ditt nya land är du inte bosatt i Sverige längre. Du får ej heller hyra eller på annat vis disponera en permanentbostad i Sverige efter din utflyttning. 

2. Stadigvarande vistelse
Innebörden av begreppet stadigvarande vistelse i Sverige är i praktiken att du är obegränsat skattskyldig i Sverige om du, efter din utflyttning från Sverige, under en sammanhängande tid av mer än sex månader vistas i Sverige. Om du har för avsikt att besöka Sverige mer än en gång per år bör du dock observera att Skatteverkets uppfattning är att tillfälliga avbrott i Sverigevistelsen inte avbryter besöket i Sverige utan tvärtom räknas med i den totala vistelsen i Sverige. Skatteverket anser, något förenklat uttryckt, att om din vistelse i Sverige till exempel är två veckor och din vistelse i ditt bosättningsland är en vecka före och en vecka efter besöket i Sverige så har du totalt vistats fyra (4) veckor i Sverige. Detta till synes märkliga synsätt beror på att om vistelsen i ditt bosättningsland, före eller efter Sverigebesöket, är kortare eller lika långt som Sverigebesöket så skall det ses som tillfälliga avbrott i Sverigebesöket som följaktligen, enligt Skatteverkets uppfattning, inte bryter vistelsen i Sverige. Det har även betydelse för bedömningen hur vistelsemönstret i övrigt ser ut vad gäller regelbundenhet, repetitiva besök etc.  

Under 2018 och 2019 har flera nya rättsfall avgjorts av Högsta Förvaltningsdomstolen i Sverige. Dessa innebär t ex att en sammanhängande vistelse i Sverige om 3 månader på sommaren och därtill 30 oregelbundna dagar vid ytterligare några tillfällen anses vara ok. Däremot ansågs, i ett annat rättsfall, att 4 sammanhängande månader på sommaren och därtill 21 oregelbundna dagar vid några ytterligare besök i Sverige vara alltför mycket.  

Eftersom lagstiftningen inte är klargörande kan ny praxis ändra förutsättningarna för hur begreppet stadigvarande vistelse skall tolkas.

3. Väsentlig anknytning
Skatteverket gör en ordentlig granskning av vilka kopplingar du har kvar till Sverige och du bör vara observant och se till att du efter utflyttning inte har sådan väsentlig anknytning.

En helhetsbedömning av följande anknytningsfaktorer avgör om du, efter utflyttning, har väsentlig anknytning till Sverige eller ej:

 • Svenskt medborgarskap
 • Hur länge man varit bosatt i Sverige
 • Man är inte varaktigt bosatt utomlands
 • Man vistas utomlands av hälsoskäl eller p g a studier
 • Man har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk
 • Familjen finns i Sverige
 • Ekonomiskt engagemang i Sverige
 • Äger fastighet i Sverige
 • Andra liknande förhållanden

Vid första anblick får du kanske uppfattningen av att du uppfyller många av dessa punkter även efter en flytt till annat land. Ett klargörande krävs därför av varje delmoment.

Att ha kvar ditt svenska medborgarskap kan inte ensamt leda till att väsentlig anknytning föreligger. Även anknytningsmomentet hur länge man har varit bosatt i Sverige anses allmänt vara av underordnad betydelse. Konsekvensen skulle annars bli att den som är född i Sverige och har bott här hela sitt liv i princip aldrig skulle kunna flytta till annat land, ur ett skattemässigt perspektiv.

Principen att man inte varaktigt är bosatt utomlands bör falla bort under förutsättning att du skaffar en bostad i det nya landet som är inredd för varaktigt bruk och bosätter dig där. Även vistelse utomlands av hälsoskäl eller p g a studier torde under normala omständigheter vara ett svagt moment att åberopa för skattemyndigheten då fallet i ditt avseende rör sig om utflyttning och pensionering i annat land.

Två viktigare moment att beakta är däremot bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk liksom att man äger fastighet i Sverige. Inför avflyttning från Sverige måste permanentbostaden säljas. Du bör inte göra misstaget att hyra ut ditt hus. Däremot är det en stor skillnad på permanentbostad och fritidshus. Ett fritidshus i ”vanlig” bemärkelse utgör under normala omständigheter inte grund för väsentlig anknytning (undantag förekommer i flera rättsfall, det rör sig då främst om fritidshus i storstadsområde som har karaktären av åretrunthus). Du bör även vara försiktig med att magasinera dina möbler i Sverige under dina utlandsår eftersom detta i tidigare rättsfall medfört att man ansetts ha kvar sitt boende i Sverige. Att skriva sig på fritidshuset leder till att det får karaktären av permanentbostad, vilket skall undvikas.

För ett par som pensionerar sig i annat land torde momentet familjen finns i Sverige inte vanligen utgöra något problem då man med ”familj” i rättspraxis avser make/maka och minderåriga barn.

Begreppet ekonomiskt engagemang i Sverige är inte direkt klargörande men innebörden är i praktiken att du inte får ha ett, direkt eller indirekt, inflytande i svensk näringsverksamhet. Du bör därmed avsäga dig dina styrelseuppdrag, avveckla ditt ägande i bolag (i normalfallet främst fåmansbolag) och eliminera dina ekonomiska intressen av snarlik karaktär. En vanlig fråga som uppstår är om sedvanligt ägande i fonder och aktier utgör aktivt ekonomiskt engagemang och svaret är i normalfallet nej. Däremot kan det ändå finnas anledning att avyttra dessa tillgångar inför en flytt utomlands. Orsaken till detta är den grundregel som säger att kapitalinkomster skall beskattas i Sverige i upp till tio år efter utflyttningen. Läs mer om 10-årsregeln.

Inom andra liknande förhållanden ryms, på sedvanligt lagstiftarmanér, en rad omständigheter som kan användas i en bedömning. Skattemyndigheten gör en helhetsbedömning där de olika aspekterna läggs samman och utgör beslutsunderlag. Under de första fem åren efter en emigration har du som utflyttad bevisbördan och måste då kunna visa att väsentlig anknytning till Sverige saknas.

Sammanfattningsvis bör alltså flertalet band med Sverige släppas i samband med flytten, om avsikten är att beskattningen på pensionen skall minska.

Du bör således:

 • avveckla ditt permanente boende i Sverige
 • avveckla ditt ekonomiska engagemang i Sverige
 • skaffa ett nytt permanentboende utomlands
 • inte vistas stadigvarande i Sverige
 • ta med dig make/maka och barn under 18 år

Avsikten med reglerna om väsentlig anknytning är främst att förhindra så kallad skenbosättning utomlands. Det förekommer tyvärr att man, genom okunnighet eller medveten planering, försöker kringgå reglerna på olika sätt. Gör inte detta misstag! Om du har som avsikt att pensionera dig utomlands och därmed vill komma i åtnjutande av de skattefördelar som detta kan medföra ska du såklart se till att följa det regelverk som finns. Om du uppfyller reglerna och därigenom saknar väsentlig anknytning till Sverige blir du inskränkt (begränsat) skattskyldig i Sverige. Läs gärna mer om vilka skattemässiga effekter detta ger på sidan så fungerar skattesystemet för utlandspensionärer.

I normalfallet blir effekten av detta att din skatt på pensionsinkomsterna i Sverige blir 25 % eller lägre. I vissa länder kan skatten bli avsevärt mycket lägre. Läs gärna mer om de olika ländernas skattemässiga förutsättningar på respektive lands sida.