Så beskattas din pension i Sverige

Sammanfattning av informationen på denna sida

Pensionen kan bestå av flera olika delar men i normalfallet talas det om tre huvudsakliga beståndsdelar:

  • Allmän pension
  • Tjänstepension
  • Privat pension

Den Allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Alla har rätt till Allmän pension (läs mer nedan) som utbetalas av Pensionsmyndigheten. Den Allmänna pensionens storlek beror bl a på vilken lön du har haft som arbetstagare och hur många år du har arbetat. 

De flesta omfattas även av någon form av Tjänstepension (läs mer nedan). Avgörande är om den arbetsgivare du varit anställd hos har avsatt kapital till de anställdas pensioner. Om arbetsgivaren har skrivit kollektivavtal sker avsättning automatiskt. Även privata arbetsgivare som saknar kollektivavtal kan ha avsatt medel för pension. Ofta är dessa avtal i nivå med kollektivavtalade motsvarigheter.

Många svenskar har även avsatt kapital till Privat pension (läs mer nedan). Detta sker vanligen genom sparande i pensionsförsäkring och/eller IPS.

Summan av dessa beståndsdelar utgör din pension. Vissa pensioner är livsvariga medan andra kan uttas temporärt under en kortare tid. All pensionsinkomst beskattas i Sverige som inkomst av tjänst. Skattesatsen varierar beroende på inkomstens storlek och i vilken kommun du är bosatt. Nedan siffror avser inkomstår 2024 (taxeringsår 2025) och gäller dig som är upp till 66 år.

Pensionsinkomst, kr       Skatt
                      < 615 300 ca 32 %
615 300 < ca 52 %


Den exakta skattens storlek beror på kommunala skattesatser, kyrkoskatter m fl. Den genomsnittliga kommunalskatten i Sverige uppgår 2024 till 32,37 %. 

Möjlighet!

Att lyfta sin pension i annat land än Sverige kan medföra kraftigt sänkta skatter. Vissa pensioner kan dessutom tas ut temporärt, d v s under en kortare tid, vilket kan vara mycket fördelaktigt om du väljer att pensionera dig utomlands. Vi redogör gärna för dessa möjligheter mer i detalj, se våra tjänster.

Fördjupad information

Allmän pension

Sedan ett antal år tillbaka har vi ett nytt pensionssystem i Sverige kallat Allmän pension. Detta system ersätter successivt (sedan 1999) de tidigare begreppen Folkpension och ATP.
 
Allmän Pension består av inkomstpension och premiepension (i vissa fall även garantipension och tilläggspension). I detta system är samtliga arbetsinkomster pensionsgrundande (även studier, värnplikt, sjukersättning, vård av barn mm) och av inkomsten går totalt 18,5 % till pensionsinbetalningar, varav 16 % till inkomstpension och 2,5 % till premiepension. Inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp är pensionsgrundande. Personer födda 1954 eller senare får hela sin pension från det nya systemet.

Personer födda 1937 eller tidigare får hela sin pension från det gamla systemet, d v s folkpension och ATP.

Övriga personer, födda mellan 1938 och 1953, får pension från båda systemen. Den del som tillhör det gamla systemet kallas numera tilläggspension. Andelen som utgörs av tilläggspension beror på när du är född. Är du t ex född 1953 kommer 1/20 av pensionen att utgöras av tilläggspension. Är Du född 1938 kommer motsvarande andel att uppgå till 16/20. För att fastställa tilläggspensionens storlek utgår man från de 15 bästa inkomståren. För att uppnå maximal pension skall man ha arbetat i 30 år, annars reduceras pensionen.

Den allmänna pensionen är normalt avsedd att utbetalas från och med 65 år men kan börja lyftas tidigast den månad man fyller 62 år (höjs stegvis till 64 år under åren 2023-2026). Om uttag sker tidigare än 65 år ålder reduceras pensionen dels då antalet pensionsgrundande inkomstår minskas och dels på grund av att tilläggspensionen reduceras med 0,5 % per månad i förtida uttag före 65 års ålder. Om t ex uttag sker från 63 års ålder minskas tilläggspensionen med 12 % (0,5 * 24 månader). Det går även att senarelägga utbetalning av allmän pension varvid pensionen ökar.

Man kan välja om man vill lyfta hela sin pension eller delar (75, 50 eller 25 %) av den. Den allmänna pensionen betalas ut livsvarigt. För att påbörja utbetalning av sin Allmänna pension skickar man en ansökan till Pensionsmyndigheten. Ansökan bör skickas in minst två månader före det att utbetalningarna skall börja.

Om du bor i annat EU- eller EES-land (eller i Schweiz) så skall motsvarigheten till Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten i bosättningslandet kontaktas för att ansöka om utbetalning av svensk allmän pension.

Tjänstepension (kollektivavtald pension)

Utöver Allmän pension omfattas de flesta även av en kollektivavtalad pension, ofta benämnd Tjänstepension. De vanligaste kollektivavtalen är:

  • ITP, gäller främst tjänstemän i privat sektor
  • Avtalspension SAF-LO, gäller främst arbetare i privat sektor
  • KAP-KL (PFA), för anställda inom kommun, landsting, kommunalförbund mm
  • PA 16 (f d PA 03), för statligt anställda

ITP (Industrins och handelns tilläggspension)

ITP-avtalet berör tjänstemän inom den privata sektorn och totalt berörs ca 2 miljoner personer av detta kollektivavtal.

År 2007 omförhandlades avtalet och det äldre avtalet kallas ITP 2, det nya kallas ITP 1. Personer födda senare än 1978 omfattas av ITP 1 som är ett premiebaserat (avgiftsbaserat) system där insättningarna uppgår till 4,5 % av årslönen, på lönedelar överstigande ca 500 000 kr är avsättningen 30 %. Pensionsavsättningarna sker på löner från 25 års ålder.

ITP 2 består dels av en förmånsbestämd (pensionen blir en viss andel av slutlönen) pension och dessutom av en del som kallas ITPK som är en premiebestämd pension. Sedvanlig pensionsålder inom ITP är 65 år men pensionsuttag kan ske redan från 55 års ålder. Ett krav för detta är att man slutar arbeta för att pensionera sig. Att lyfta  pension tidigare medför att pensionen blir lägre. Detta då pension skall utbetalas under ett ökat antal år samt att den tidigarelagda pensioneringen innebär att färre inbetalningar sker.

Om förtida uttag skall ske av ITP 2, den förmånsbestämda delen, uppnås bäst effekt om pensionering sker tidigast vid 62 års ålder eftersom avgifter för pensionen fram till 65 års ålder då betalas genom kollektiva fonder. Även uttag från 62 års ålder medför sänkt pension då den totala pensionen skall fördelas på ett ökat antal år. ITP kan utbetalas under 5, 10, 15 år eller livsvarigt och det går även att välja partiell utbetalning. Även inom ITPK kan temporär utbetalning väljas, dock minst fem år.

Om du är s k ”tiotaggare”, d v s har en pensionsgrundande inkomst som överstiger tio inkomstbasbelopp har du sannolikt omfattats av en Alternativ ITP, ”tiotaggarlösning”. Även denna del av pensionsavsättningen, som avser lönedelar överstigande 7,5 inkomstbasbelopp, kan uttas på annan tid än livsvarig utbetalning. Detta kan med fördel utnyttjas vid pensionering utomlands.

Avtalspension SAF-LO

Privatanställda arbetare omfattas av denna tjänstepension som finansieras av arbetsgivaren. Systemet är avgiftsbaserat (4,5 % av årslön upp till ca 500 000 kr, 30 % på överskjutande lönedelar) och berör ca 2,8 miljoner personer. Intjäning sker på löne som erhålls från 25 års ålder. Utbetalning kan ske från tidigast 55 års ålder och kortaste utbetalningstid är fem år. Att välja kort utbetalningstid kan vara fördelaktigt vid pensionering utomlands.

KAP-KL

Som anställd inom kommun, landsting m fl omfattas man sedan 1 januari 2006 av KAP-KL som därmed ersätter PFA. Arbetsgivaren bekostar denna tjänstepension som omfattar ca 1 miljon individer. För personer födda 1986 och senare gäller ett avgiftsbestämt pensionssystem, AKAP-KL. Avsättningen uppgår till 4,5 % av lön. Intjäning på lön från 21 års ålder. För personer födda 1985 eller tidigare finns även ett förmånsbestämt pensionssystem, främst avseende högre lönedelar. Sedvanlig pensionsålder är 65 år och tjänstepensionen utbetalas livsvarigt. I vissa delar av systemet går det att påbörja utbetalning redan vid 55 års ålder och lyfta pensionen under fem år, vilket är kortaste utbetalningstid. Att välja kort utbetalningstid kan vara fördelaktigt vid pensionering utomlands.

PA 16 (tidigare PA 03)

Från den 1 januari 2016 heter det statliga pensionsavtalet PA 16 (tidigare PA 03).  Du som är statligt anställd och född 1988 eller senare omfattas av avtalets Avdelning I som är ett premiebaserat pensionsavtal. Personer födda 1987 eller tidgare omfattas av Avdelning II som motsvarar det gamla PA 03-avtalet, d v s ett till stora delar förmånsbestämt pensionsavtal. Du som tillhör Avdelning II omfattas av två eller tre av dessa pensioner:

  1. En valbar del (2,5 % av din lön betalas in till det förval som du har gjort, i annat fall förvaltas det av Kåpan Pensioner)
  2. Kåpan Tjänste (2 % av din lön avsätts, uttag sker vanligtvis från 65 år i fem år men andra uttagsmöjligheter finns)
  3. Förmånsbestämd Ålderspension (uttag sker från 65 år men andra uttagsmöjligheter finns, beroende på yrkeskategori mm).

Annan tjänstepension

Vissa personer har arbetat i företag som saknar kollektivavtal men ändå avsätter medel till sina anställdas pensioner. Dessa frivilliga avtal kan i sin uppbyggnad vara snarlika de kollektiva avtalen eller konstruerade på annat sätt. Denna typ av tjänstepension innebär normalt en stor frihet för den anställde avseende pensionsålder (lägst 55 år) och utbetalningstid (kortaste tid fem år). Detta kan i sin tur medföra mycket stora fördelar vid pensionering utomlands.

Det förekommer även att arbetsgivare avsatt medel till s k direktpension för anställd. Denna pensionsform är flexibel och de olika möjligheterna bör noggrant beaktas vid uttag i annat land än Sverige. Till direktpension hör ofta en pensionsutfästelse och en placering som har pantsatts för att säkerställa den framtida pensionen. Vissa företag tryggar sina anställdas pensioner genom avsättning till pensionsstiftelse. Även denna pensionsform medger stor frihet när det gäller ålder för uttag, utbetalningstid mm.

Privat pensionsförsäkring

Många har valt att komplettera sin pension med ett privat sparande. Formerna för detta är flera och till de vanligaste hör IPS (Individuellt pensionssparande), traditionell pensionsförsäkring och fondanknuten pensionsförsäkring.

Gemensamt för dessa är att uttag kan ske tidigast vid 55 års ålder och att utbetalning skall ske under minst fem år. Från och med 2016 slopades avdragsrätten helt. Om pensionsrätt helt saknas i anställning kan upp till 35 % av lönen avsättas och denna avdragsmöjlighet är oförändrad.