Gynsamma skatteregler för entreprenörer utomlands

- holdingbolag inom EU skapar stora möjligheter

Förslag om kupongskatt

Finansdepartementet har lagt fram ett förslag om kupongskatt om 30 % på utdelning. Förslaget gäller svenska bolag som lämnar utdelning till utländska ägare. Enligt ursprungligt förslag skulle ändringen redan ha genomförts, förslaget är dock försenat och det är oklart när införandet sker. Du som är företagare och överväger att flytta utomlands det närmaste året/åren och vill tillämpa det nuvarande regelverket bör därför överväga att agera i rätt tid. Besök gärna våra seminarier för entreprenörer för mer information.

EU-förslag (ATAD3) om "shell companies"

Det finns även ett EU-förslag som, om det blir verklighet, syftar till att försvåra användandet av ägarbolag inom EU när vissa förutsättningar är uppfyllda. Lagförslaget riktar sig främst mot situationer där holdingbolaget bedriver passiv verksamhet och ägaren till bolaget är bosatt i ett annat EU-land. Reglerna skulle ha implementeras 1 januari 2024 men införandet är försenat. Förslaget kräver att samtliga EU-länder accepterar det nya lagförslaget, vilket återstår att se.

Utflyttning för företagare, vad säger reglerna?

Ett stort antal svenska företag ägs av 60-talister och många generationsskiften och avyttringar kommer att ske det kommande decenniet. Av de onoterade fåmansbolagen (ca 400 000) bedöms ca 50 000 företag stå inför denna typ av ägarförändring.

Vilka legala möjligheter finns när en företagare säljer sitt livsverk?

Om du har för avsikt att bosätta dig utomlands och vill bli begränsat skattskyldig i Sverige så får du inte längre bedriva näringsverksamhet i Sverige. Om din utflyttning skall vara fullständig måste du därmed flytta ditt fåmansföretag till utlandet. I enlighet med svenska lagregler har du rätt att bilda ett nytt bolag inom EU och överlåta ditt svenska fåmansbolag till ditt nya bolag i utlandet. Med stöd av svensk lag kan priset vid överlåtelsen ske till ditt ursprungliga ankaffningsvärde, en så kallad underprisöverlåtelse. En sådan transaktion föranleder ingen beskattning. Enligt regelverket i Sverige kan dock inte det svenska dotterbolaget behållas i Sverige, även detta indirekta innehav ger s k väsentlig anknytning till Sverige. Därmed måste dotterbolaget avvecklas inför utflyttning. Likväl kan en dylik transaktion vara väldigt fördelaktig, ur ett skattemässigt perspektiv. Om du ser till att följa reglerna och om din utflyttning från Sverige är fullständig så kommer du som utlandsbosatt i ett senare skede att kunna tillgodogöra dig kapitalet från ditt utländska fåmansbolag till förändrad skatt eftersom varje land stiftar sina egna skattelagar; i några länder blir skatten högre jämfört med Sverige, i många länder blir skatten lägre jämfört med Sverige och i ett fåtal länder beskattas denna typ av transaktioner inte alls. Det som till sist avgör din beskattning är främst i vilket land du bosätter dig, d v s det landets interna lagregler, samt hur de olika dubbelbeskattningsavtalen är utformade. Om du hade sålt ditt svenska fåmansbolag som bosatt i Sverige hade de s k 3:12-reglerna lett till beskattning med upp till ca 50 % av vinsten.

Vi har valt att enbart arbeta med EU-lagstiftning och EU-bolag och ett populärt land för holdingbolag inom EU är t ex Cypern. Regelverket är komplicerat och du måste ta hjälp med internationaliseringen av ditt svenska bolag. Det är även av stor vikt att du är transparent mot myndigheterna i de olika länderna och tydligt förklarar i din deklaration innebörden av dina transaktioner. 

Vill du veta mer? Välkommen att anmäla dig till våra kostnadsfria seminarier!  


Vilka skatteregler gäller för en entreprenör som vill tillgodogöra sig värdet av sitt livsverk?
4 september 2024, kl 18:00-20:00 (Lediga platser)
Plats: Ålandsbanken, Stureplan 19, Stockholm.

Ett föredrag som vänder sig till dig som har ett fåmansbolag med ett uppskattat värde överstigande 10 mkr och som överväger att sälja ditt bolag och/eller har ackumulerat kapital i bolaget överstigande 10 mkr och vill veta hur det skattemässiga regelverket ser ut, dels om du avser att bo kvar i Sverige, dels vid utflyttning till Italien, Spanien, Malta, Cypern m fl länder. Mat och dryck serveras i samband med seminariet som är kostnadsfritt. Arrangör: Sparsam Skatt. Anmälan via vår sida seminarier.

Vilka skatteregler gäller för en entreprenör som vill tillgodogöra sig värdet av sitt livsverk?
24 september 2024, kl 11:30-13:00 (Lediga platser)
Plats: Ålandsbanken, Kungsportsavenyen 1, Göteborg.
Motsvarande ovan angivet seminarium, men i Göteborg.
Anmälan via vår sida seminarier.

Fördjupningstext

Först en redogörelse av begrepp och definitioner samt hur de svenska reglerna ser ut om du kvarstår som bosatt i Sverige och avyttrar ditt bolag på ”vanligt” vis.

Vad är ett fåmansbolag?

Enligt inkomstskattelagen är ett fåmansbolag ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som till övervägande del (mer än 50 %) ägs av högst 4 personer (56 kap. 2 § IL). Av betydelse är även i vilken omfattning du har varit verksam i fåmansbolaget. Din ägarandel är en s k kvalificerad andel om du eller dina närstående har varit verksamma i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de 5 föregående beskattningsåren ELLER om företaget direkt eller indirekt under samma tid ägt andelar i annat fåmansföretag där ägaren eller närstående varit verksam i betydande omfattning (57 kap. 4 § IL).

Med närstående avses bl.a:
Föräldrar
Far- och morföräldrar
Make/maka/barn/barnbarn
Syskon och deras makar/barn/barnbarn

Vad menas med ”betydande omfattning”?

Om du (eller närstående) har haft betydelse för vinstgenereringen i företaget så har du varit verksam i betydande omfattning.

Om du därmed har varit aktiv i fåmansbolaget under något av de senaste 5-6 åren så kommer din vinst vid avyttring av bolaget att drabbas av de s k 3:12-reglerna (uttrycket kommer från den ursprungliga beteckningen för lagreglerna i 3 § 12 mom. SIL). Även om reglerna och lagarna har förändrats så lever begreppet ”3:12” kvar. Tidigare tillämpades en s k klyvningsregel som innebar att hälften av din vinst på kvalificerade andelar som översteg sparat utdelningsutrymme fördelades 50/50 mellan inkomstslagen tjänst och kapital. Detta på belopp upp till totalt 200 inkomstbasbelopp. Sedan flera år tillbaka har dock reglerna försämrats. Detta medför att din vinstskatt vid bolagsförsäljningen i de flesta fall stiger. Allra störst blir effekten vid avyttringar upp till ca 7,6 mkr, varvid du får räkna med ca 50 % skatt om du säljer ditt bolag 2024. Den större delen av ditt livsverk tenderar således att försvinna i skatt.

Beskattning, bosatt Sverige

Effekten, när du säljer ditt fåmansbolag 2024, är alltså att skatten blir ca 50 % av din vinst upp till 7,6 mkr och 30 % på vinst som överstiger 7,6 mkr. Om du t ex säljer ditt bolag och gör en vinst om 8 mkr så blir skatten ca 50 %. Om du istället väljer att lägga ditt bolag i träda och under de fem nästkommande hela kalenderåren inte är verksam i bolaget så kommer din beskattning att sjunka till 25 %. Den s k ”5:25-regeln” medför alltså att du måste vänta i minst fem år innan avyttring kan ske. 

Beskattning vid bosättning utomlands

Låt oss nu istället anta att du väljer att flytta utomlands. Kanske har du drömt om att bosätta dig i ett land med lite bättre klimat. Eftersom du inte får behålla näringsverksamhet i Sverige så kan du överväga att bilda ett fåmansbolag utomlands som du äger till 100 %. Bolaget måste enligt svensk lag, för att kunna tillämpa reglerna om underprisöverlåtelse, återfinnas inom EU och bör associationsrättsligt motsvara ett aktiebolag. Det är av stor vikt att bolagets fasta driftställe finns i det land där bolaget har sin hemvist, d v s där bolagets ledning finns och varifrån besluten fattas. Även om du äger ett fåmansbolag i annat EU-land (än där du är bosatt) så kan du själv inte sitta i styrelsen eller agera i bolagets löpande skötsel och förvaltning. Av detta skäl skall bolaget alltid ha diskretionära avtal vid kapitalförvaltning. Det är även av stor vikt att ditt bolag de facto bedriver verksamhet, t ex kapitalförvaltning eller annan verksamhet. Det måste alltså röra sig om en verklig etablering utomlands. Ditt svenska fåmansbolag äger du rätt att sälja till ditt nya EU-bolag för ditt ursprungliga anskaffningsvärde, t ex 100 000 kr. Denna underprisöverlåtelse till utländsk juridisk person är helt laglig och principen är från och med 2008 inskriven i svensk lag. Även om ditt svenska bolag innehåller stora tillgångar kan därmed underprisförsäljning ske till vissa andra juridiska personer inom EU.

Inför utflyttningen måste ditt svenska dotterbolag likvideras alternativt säljas till utomstående. Detta är viktigt därför att om du hade valt att behålla ditt svenska bolag hade du ansetts bedriva verksamhet indirekt via ditt EU-bolag och därmed ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning och således varit obegränsat skattskyldig i Sverige. 

Du har nu en situation där ditt utländska bolag äger tillgångarna och detta bolag bedriver verksamhet, t ex i form av kapitalförvaltning. Kanske har du även för avsikt att bedriva annan rörelse utomlands.  Du väljer därefter att flytta utomlands och ser till att din utflyttning är fullständig, se väsentlig anknytning.

Vinster som genereras i ditt EU-bolag kommer att beskattas i enlighet med regelverket i det land inom EU där ditt bolag har sitt säte. 

När du så småningom vill tillgodogöra dig medel från ditt utländska holdingbolag så beror beskattningen på flera faktorer:

  • Ditt nya bosättningslands skatter på kapitalvinster och utdelningar
  • Sveriges dubbelbeskattningsavtal med ditt nya bosättningsland, den s k 10-årsregeln
  • Slutligen måste reglerna i landet där EU-bolaget återfinns beaktas

Eftersom din skatt under vissa förutsättningar och i vissa länder blir väldigt fördelaktig så är det ganska logiskt att svenska myndigheter regelbundet ser över denna typ av fullt lagliga transaktioner. Ett tydligt sätt att försvara sina positioner från svensk sida är de ändringar i den s k 10-årsregeln (3 kap. 19 § IL) som infördes 1 januari 2008. Numera omfattas även utländska ägarandelar av lagstiftningen och effekten är att det kan ta upp till 10 år efter utflyttning innan svenskt skatteanspråk försvinner på kapitalvinster. I många skatteavtal som Sverige ingått med andra länder har dock 10-årsregeln nedsatts till färre antal år, ibland även till noll år. Den 13 februari 2009 infördes stopplagstiftning avseende lån från vissa utländska juridiska personer. Därmed är det inte längre möjligt att låna medel ur ditt utländska bolag om du är skattskyldig i Sverige. Lagändringen är av godo eftersom reglerna missbrukades av ett flertal personer som underlät att amortera och betala marknadsmässig ränta. Missbruket har fått till följd att Skatteverket granskat många utländska bolag och de som inte agerat på korrekt vis har, med all rätt, drabbats negativt av detta.

Inför en eventuell utflyttning måste du ta hänsyn till många lagar och regler, såväl svenska som utländska, liksom dubbelbeskattningsavtal mm. Av förståeliga skäl måste du ta hjälp med planeringen och det är av synnerlig vikt att allt sker på korrekt och lagligt vis, liksom att du är transparent och öppet yrkar dina transaktioner och din förekomst av ett utländskt holdingbolag i din deklaration. Vi har ett upparbetat nätverk av utländska jurister och revisorer som kan bistå dig i det land som du är intresserad av. För ytterligare information och möte, kontakta oss eller läs mer om våra tjänster.

Sammanfattning, beskattning av fåmansbolag

Vid försäljning av ditt fåmansbolag kommer beskattningen att bero på bl a följande faktorer:

  • Du har varit aktiv i ditt bolag de senaste 5-6 åren = skatt 30-50 %
  • Du har varit passiv i ditt bolag de senaste 5-6 åren = skatt 25 %
  • Du bosätter dig utomlands = ofta en fördelaktig beskattning

Holdingbolag på Cypern

Cypern erbjuder många fördelar som säte för holdingbolag. Den cypriotiska bolagsskatten uppgår till i allmänhet till 12,5 % men vinster på aktierelaterade placeringar är undantagna från beskattning (0 % skatt). 

Att driva det cypriotiska bolagets verksamhet från Sverige medför stor risk för att det cypriotiska bolaget får fast driftställe i Sverige vilket skulle kunna innebära att resultatet i det cypriotiska bolaget beskattas i Sverige. Om däremot kapitalförvaltningen sköts diskretionärt och övriga regler följs till fullo så beskattas vinsterna endast i Cypern.

Fördelar med holdingbolag på Cypern:

  • Stabilt rättssystem
  • EU-stat
  • Fördelaktig bolagsskatt
  • Ingen kupongskatt

Vi samarbetar med flera lokala rådgivningsbolag på Cypern som kan hjälpa dig med frågor som rör bolagsbildning, bosättning i Cypern mm.

Vill du veta mer? Välkommen att anmäla dig till våra kostnadsfria seminarier!  

Vilka skatteregler gäller för en entreprenör som vill tillgodogöra sig värdet av sitt livsverk?
4 september 2024, kl 18:00-20:00 (Lediga platser)
Plats: Ålandsbanken, Stureplan 19, Stockholm.

Ett föredrag som vänder sig till dig som har ett fåmansbolag med ett uppskattat värde överstigande 10 mkr och som överväger att sälja ditt bolag och/eller har ackumulerat kapital i bolaget överstigande 10 mkr och vill veta hur det skattemässiga regelverket ser ut, dels om du avser att bo kvar i Sverige, dels vid utflyttning till Italien, Spanien, Malta, Cypern m fl länder. Mat och dryck serveras i samband med seminariet som är kostnadsfritt. Arrangör: Sparsam Skatt. Anmälan via vår sida seminarier.

Vilka skatteregler gäller för en entreprenör som vill tillgodogöra sig värdet av sitt livsverk?
24 september 2024, kl 11:30-13:00 (Lediga platser)
Plats: Ålandsbanken, Kungsportsavenyen 1, Göteborg.
Motsvarande ovan angivet seminarium, men i Göteborg.
Anmälan via vår sida seminarier.