Så fungerar skattesystemet för utlandspensionärer

Sammanfattning av informationen på denna sida

Om du pensionerar dig utomlands och ”klipper alla band” med Sverige så kommer skatten på din pension normalt sett att bli mycket lägre. Det finns nämligen en speciell skatt i Sverige för personer som bor utomlands, s k SINK-skatt, som är 25 %. Kravet är att du saknar väsentlig anknytning och alltså ”klipper alla band” till Sverige. 

Vid bosättning i vissa länder kan skatten på din pension bli ännu lägre. Orsaken till detta är att Sverige har skrivit avtal med många länder om hur skatten ska fördelas när du får pension från Sverige men bor i ett annat land. Dessa dubbelbeskattningsavtal kan ibland innebära att Sverige inte får beskatta din pension överhuvudtaget. Eller att endast Sverige får beskatta din pension. Avtalen kan bara begränsa beskattningen, inte utöka den.

När du flyttar utomlands måste du alltså veta:
  • Hur de svenska reglerna ser ut
  • Hur ditt nya lands regler ser ut
  • Hur avtalet mellan de båda länderna ser ut

När du väljer att anlita oss förklarar vi och ger dig svar på dessa frågor. En hel del svar hittar du även på denna sajt, läs gärna mer om respektive land.


Fördjupningstext

Att lyfta sin pension utomlands kan vara (är nästan alltid!) väldigt fördelaktigt ur ett skattemässigt perspektiv.

Det finns flera nivåer av skatteregler som måste beaktas om du avser att flytta utomlands:

  1. Svensk lagstiftning
  2. Det nya landets skatteregler
  3. Avtal mellan Sverige och det nya landet (”dubbelbeskattningsavtal”)

1. Svensk lagstiftning

Om du inte längre bor i Sverige och dessutom saknar väsentlig anknytning till Sverige är du inskränkt (begränsat) skattskyldig i Sverige.

Väsentlig anknytning 

Efter utflyttning är huvudregeln att beskattning skall ske där du har din hemvist (i det nya landet). Viss beskattning kommer dock även fortsättningsvis att ske i Sverige. Detta avser t ex:

  • inkomst från uthyrning av fastighet
  • inkomst av kapital
  • vissa pensionsinkomster
  • inkomst av näringsverksamhet

Pensionsinkomster kan vara skattepliktiga i Sverige. Detta beror på typ av pension, val av bosättningsland, rådande dubbelbeskattningsavtal m m. Om pension skall beskattas i Sverige är det s k SINK-skatt (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) som skall erläggas. Skattesatsen uppgår till 25 % och skatten är definitiv, inga avdrag medges. Skatteavdraget sker av utbetalaren innan utbetalning sker. När du mottar pensionen behöver du inte deklarera inkomsten eftersom det är en definitiv skatt.

När det gäller kapitalbeskattning är grundregeln att beskattning på försäljning av aktier och andra värdepapper sker i Sverige i upp till 10 år efter utflyttning. Läs mer om 10-årsregeln.

2. Det nya landets skatteregler

Beskattning av utländska pensionsinkomster varierar kraftigt beroende på vilket land du flytta till. I vissa länder är skatten låg och i andra länder kan hög beskattning ske. Läs gärna mer om hur de olika ländernas generella skattesystem är utformade under rubriken Länder där vi redogör för hur våra fem mest efterfrågade länder väljer att beskatta svensk pension. Vissa länder är extra förmånliga men i princip oavsett vilket land du flyttar till kommer skatten att bli lägre jämfört med det svenska skattesystemet. Du kan därmed kalkylera med förbättrad pensionsinkomst efter skatt när du bosätter dig utomlands. I många länder är även kostnadsnivån lägre vilket därmed ger en ytterligare positiv effekt.

3. Sveriges dubbelbeskattningsavtal

För att undvika att beskattning sker i mer än ett land (och delvis för att säkerställa beskattning av vissa tillgångar) har Sverige undertecknat avtal, s k dubbelbeskattningsavtal, med en lång rad länder. Dessa avtal utgår från OECDs modellavtal men är ofta specialutformade i de enskilda fallen. Sverige har skrivit avtal med ca 80 länder och dessa avtal reglerar var pensionsinkomsterna skall beskattas, i Sverige eller i det nya landet eller både och. Man gör en uppdelning i fyra olika typer av pensionsinkomster (Allmän pension, Tjänstepension offentlig tjänst, Tjänstepension privat tjänst, Privat pension) och beskattningen kan därmed variera i olika länder för olika pensionsinkomster. Läs gärna mer om dessa olika pensionstyper

Man måste alltid studera rådande dubbelbeskattningsavtal men ofta förbehåller Sverige sig rätten till beskattning av pension från offentlig tjänst (förutsatt att man inte är medborgare i det nya landet). När det gäller allmän pension sker beskattning (SINK) oftast i Sverige eller både Sverige och det nya landet (undantag förekommer) och för privat pension sker ofta beskattning i bägge länderna. Beskattning av tjänstepension från privat tjänst (ITP m fl) förekommer ungefär lika ofta i Sverige som i det nya landet. Observera dock att i vissa länder och för vissa pensionsinkomster får inte Sverige beskatta inkomsterna överhuvudtaget. Dessa förhållandevis komplicerade och snåriga regler kräver utredning för att fastställas. Anlita oss gärna för vägledning och hjälp; våra tjänster.

För mer kunskap, besök gärna våra kostnadsfria seminarier.