Sjukvård

En mycket viktig fråga i samband med pensionering i annat land är att utreda vad som gäller om du blir sjuk. Vi rekommenderar därför att du noga tar del av denna information.

Som bosatt i Sverige är du sannolikt van vid en förhållandevis hög standard och tillgång till sjukvård. Många länder har ett bra sjukvårdssystem men detta går inte att ta för givet. Dina möjligheter att få ta del av ditt nya lands sjukvård beror på flera faktorer, bl a vilket land du flyttar till.

Flytt till annat land inom EU/EES

Om du pensionerar dig i annat EU/EES-land har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i det nya bosättningslandet. Dock krävs intyg E121/S1 från svensk försäkringskassa. För att få detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension. Uttag av ålders- eller premiepension sker normalt från 65 års ålder men förtida uttag kan ske och lägsta ålder för detta är 62 år (höjs stegvis till 64 år under åren fram till 2026). Intyget beställer du hos Försäkringskassans Utlandskontor på Gotland. Genom att lämna in intyget till det nya landets motsvarighet till Försäkringskassan är du enligt EU:s regler berättigad till sjukvård i det nya landet. Du måste då vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i det land där du vistas. På Försäkringskassans webbsida kan du läsa mer om din rätt till sjukvård inom EU som utflyttad pensionär.

Detta medför alltså att du omfattas av det nya landets sjukvårdssystem vilket innebär att du vid tillfälligt besök i annat EU-land måste kunna uppvisa Europeiskt sjukförsäkringskort varvid du har rätt till nödvändig akutsjukvård under vistelsen. Observera att det är läkaren som avgör och godkänner att det rör sig om akutsjukvård, inte du själv.

Sjukvårdens kvalitet

Kvaliteten på den allmänna sjukvården som erbjuds i de olika EU-länderna är varierande och att jämföra sjukvård mellan olika länder är svårt. Organisationen Health Consumer Powerhouse genomför årligen olika undersökningar där sjukvården betygsätts ur olika aspekter. Man undersöker konsumentvänlighet, väntetider, effektivitet i sjukvården mm vilket resulterar i en helhetsbedömning av landets sjukvård. Resultaten utmynnar i en rangordning, Euro Health Consumer Index, av de europeiska ländernas sjukvård.

Vissa väljer att teckna privat sjukvårdsförsäkring i samband med pensionering i annat EU-land. Du får då tillgång till mycket god sjukvård, eliminerar språkliga problem, erhåller utökat skydd, erbjuds en valfrihet avseende sjukhus, läkare mm. Dessutom gäller ofta en sådan försäkring i hela världen, oavsett var du befinner dig. Till nackdelarna med en privat försäkring hör ett förhållandevis högt pris. Huruvida du behöver en privat sjukvårdsförsäkring eller ej avgörs dock av vilket land du flyttar till samt dina möjligheter att få intyg E121. När du väljer att anlita oss ger vi dig ett klart och tydligt besked om vår ståndpunkt. 

Tänk på!

Om du flyttar inom EU/EES och inte har fyllt 63 år kan du inte, med ytterst få undantag, erhålla intyg E121. Detta medför att du sannolikt inte kommer att omfattas av det nya landets sjukvård. I dessa fall bör du därför överväga att teckna en privat sjukvårdsförsäkring.

Flytt till land utanför EU/EES

Om pensionering sker i ett land utanför EU/EES omfattas du normalt inte av några sjukvårdsförmåner. I dessa länder får du själv bekosta sjukvård och att teckna en privat sjukvårdsförsäkring är således nödvändigt.