3:12-regler

Det finns idag ungefär 250 000 bolag och 400 000 delägare som berörs av 3:12-reglerna, de speciella regler som styr beskattningen av kapitalvinster och utdelningar för entreprenörer. Antalet anställda i dessa bolag uppgår till ungefär 750 000 personer. Det genomsnittliga fåmansföretaget har 3 anställda och 4 av 5 nya jobb i Sverige skapas bland de mindre bolagen. (källa: Svenskt Näringsliv, Ekonomifakta, ESO-rapport 2020 m fl)

Skatt vid försäljning av ditt fåmansföretag

Om du som fysisk person (privatperson) säljer ditt fåmansbolag och dina aktier är kvalificerade så skall en viss del av vinsten beskattas i inkomstslaget tjänst och en viss del i inkomstslaget kapital. Detta i enlighet med de så kallade 3:12-reglerna. Du använder blankett K10 för att deklarera försäljningen. Försäljningen skall tas upp i deklarationen det år då du skriver bindande avtal och försäljningssumman fastställs. Om din försäljning även omfattas av en tilläggsersättning (som t ex baseras på de kommande årens resultat) så skall denna tilläggsersättning deklareras vid tidpunkten då den blir känd men du får tillämpa de skatteregler som gällde vid tillfället då du ursprungligen sålde aktierna.

Vad menas med kvalificerade aktier?

 • Huvudregel
  Dina aktier är kvalificerade om du eller någon närstående äger aktier i bolaget samt har varit verksam i företaget i betydande omfattning under den senaste femårsperioden.
 • Specialregel
  Dina aktier anses även vara kvalificerade om du eller någon närstående under femårsperioden före försäljningen varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag i vilket bolaget äger aktier.
 • Undantag
  Dina aktier är inte kvalificerade om det finns ägare som varken är närstående eller verksamma i företaget, med innehav uppgående till minst 30 procent (utomståenderegeln). Aktierna är heller inte kvalificerade om du kan åberopa särskilda omständigheter eller att vare sig du eller någon närstående har haft sådana uppgifter att det har haft betydelse för vinstgenereringen för företaget och att marknadsmässig lön har betalts.

Din vinst vid försäljning av kvalificerade aktier (d v s fåmansföretag) beräknas enligt 3:12-reglerna på följande vis:        

                               Vinst = Försäljningspris – Omkostnadsbelopp

Omkostnadsbelopp = din anskaffningskostnad för aktierna + ovillkorade aktieägartillskott.

Hur beräknas skatten när jag säljer mitt fåmansföretag?

Enkelt uttryckt delas din vinst upp i tre möjliga delar:

Del 1: Ditt gränsbelopp, skatt 20 %

Del 2: Tjänstebeskattad del, dock max 100 inkomstbasbelopp, skatt ca 50 %

Del 3: Kapitalbeskattad del, skatt 30 %

Från din vinst får du först avräkna ditt gränsbelopp. Belopp därefter,  upp till 100 inkomstbasbelopp, beskattas som inkomst av tjänst och eventuell resterande summa som överstiger 100 inkomstbasbelopp beskattas som inkomst av kapital.

Exempel, skatt på kvalificerade aktier
Du säljer ditt fåmansföretag för 8 000 000 kr. Du har startat bolaget för 100 000 kr och inte gjort några extra tillskott. Ditt gränsbelopp (sparad utdelning mm) är 200 000 kr. Försäljningen sker 2024.

               Beräkning av skatt

               Din vinst = (8 000 000 kr – 100 000 kr) = 7 900 000 kr

               Skatt på Del 1, gränsbelopp = (200 000 kr * 20 %) = 40 000 kr

               Skatt på Del 2, 100 inkomstbasbelopp = (7 620 000 kr * 50 %) = 3 810 000 kr

               Skatt på Del 3 = ((7 900 000 kr – 200 000 kr – 7 620 000 kr) * 30 %) = 24 000 kr

               Summa skatt: 3 874 000 kr (det motsvarar i detta exempel en effektiv skatt om ca 49 %)

Som framgår i detta exempel tenderar alltså hälften av ditt livsverk att försvinna i form av skatter när du säljer ditt fåmansföretag. Detta är dessutom en form av dubbelbeskattning eftersom bolagets egna pengar redan är beskattade.

 • Om dina aktier i ditt fåmansbolag inte är kvalificerade är skatten på kapitalvinst och utdelning 25 % (5/6 av underlaget beskattas med kapitalskattesats 30 % vilket ger en effektiv skattesats om 25 %).

Hur kan jag minska skatten när jag säljer mitt fåmansbolag?

Om aktierna i ditt fåmansföretag betraktas som kvalificerade kan skatten, som beskrivits ovan, variera mellan 20 och 50 procent. I annat fall är skatten 25 procent av en utdelning eller vinst vid en försäljning. Det finns flera olika metoder för att minska skatten på lagligt vis när du säljer ditt fåmansbolag. Nedan finner du en kort redogörelse för några varianter.

 • Metod 1: Ackumulerad inkomst
  Genom att fördela en inkomst över flera år minskar marginalskatten som uppstår när du säljer aktierna i ditt bolag. Om inkomsten hänför sig till minst två år så kan du ansöka om att fördela inkomsten på flera år, dock högst 10 år. Om du inte kan visa hur många år inkomsten avser fördelas den på tre år. Du ansöker om s k särskild skatteberäkning i din självdeklaration under ”Övriga upplysningar”.

Den här metoden lönar sig främst att använda om värdet på ditt bolag understiger ca 2 mkr. Om värdet på ditt bolag är högre än så, gå vidare och läs om övriga metoder att minska skatten.

 • Metod 2: Se till att dina aktier är okvalificerade
  Eftersom icke kvalificerade aktier endast beskattas med 25 % så kan mycket skatt sparas. Läs mer om definitionen av kvalificerade aktier för att fastställa om dina bolagsaktier omfattas eller ej.

 Hur gör jag då för att mina aktier i mitt bolag inte längre skall anses vara kvalificerade?

 • Lösning 2a: Utomståenderegeln
  Om utomstående (definition: personer som ej är verksamma i företaget och ej heller personer som är närstående till dessa) äger minst 30 % av aktierna i företaget så anses inte dina aktier vara kvalificerade. Observera dock att dessa krav måste uppfyllas såväl under beskattningsåret som under de fem föregående beskattningsåren. 

               Resultat : skatten sänks till 25 %

 • Lösning 2b: Vilande aktiebolag
  Genom att lägga ditt bolag passivt kan skatten sänkas till 25 % efter 5-6 år. Denna regel kräver en rejäl förklaring och vi har därför valt att skriva om detta under en egen sida; Vilande aktiebolag.
 • Lösning 3: Kombination av vilande aktiebolag samt ökning av ditt gränsbelopp
  I samband med att ditt bolag skall läggas i träda så kan du, givet vissa förutsättningar, öka ditt gränsbelopp varvid en relativt hög årlig utdelning kan ske från ditt bolag med en effektiv skatt för dig om ca 11-13 % på utdelade belopp. Resterande kapital delas ut efter trädaperiodens slut, skatt 25 %. Därmed erhåller du ett årligt kassaflöde under perioden som ditt bolag ligger vilande. Detta är något vi berättar mer om i samband med våra seminarier men ditt bolagsvärde måste överstiga 10 mkr för att detta skall vara intressant.
 •  Lösning 4: Bosättning utomlands och utländskt holdingbolag
  Om du överväger att flytta utomlands så kan skatten bli betydligt lägre jämfört Sverige. Förutsättningarna är bland annat att du bildar ett bolag beläget i ett annat EU-land och att din utflyttning är fullständig varvid du klipper banden med Sverige. Läs mer om dessa möjligheter på sidorna Exit utomlands och Holdingbolag