Optimering av pensioner

Kanske har du för avsikt att stanna utomlands för evigt, kanske avser du att flytta tillbaka till Sverige efter ett antal år. Oavsett vilket bör du se till att optimera dina pensioner så att dessa anpassas till den situation som passar bäst för dig.

När utflyttning sker från Sverige kommer ofta skatten på pensionerna att minska. Beskattningskonsekvenserna varierar mellan länderna och beror till stor del på Sveriges dubbelbeskattningsavtal med landet i fråga, liksom hur ditt nya lands skattesystem ser ut. Vissa länder har progressiv beskattning, andra inte.

Några exempel på förbättringsåtgärder som kan vidtas är följande:

  • Tariffändringar
  • Landspecifika åtgärder
  • Samordning
  • Omplacering
  • Förtida uttag

Ändring av tariff

Om möjligt, skriv om livsvariga pensioner till temporära dito. Detta kan medföra krav på hälsoprövning. En utlandsflytt medför ofta att pensionsbeskattning sker utan progressivitet. Dessa tariffändringar leder därför till att kapitalet utbetalas under kortare tid och ger därmed högre belopp. I den händelse man vid något tillfälle avser att flytta tillbaka till Sverige har man genom denna metod ”skattat fram” pensionerna utan att för den skull få högre beskattning (vilket hade varit fallet om motsvarande pensioner beskattats i Sverige). Effekten blir ofta att den svenska marginalskatten (upp till drygt 50 %) mer än halveras och i vissa länder blir utfallet än mer förmånligt. Tariffändringar är inte något du bör utföra själv då det finns situationer då ändring inte är att rekommendera.

Landspecifika pensionsåtgärder

I vissa länder förekommer extra gynnsam beskattning av specifika pensioner. Det kan bl a röra sig om pensioner som uttas under en begränsad tid och därigenom inte betraktas som pension i ditt nya land. Eller pensioner som är privatägda (skatteklass P). Detta kan ibland utmynna i låg, eller till och med obefintlig, skatt. Ett exempel på detta är Frankrike där vissa pensioner kan komma att undantas helt från beskattning på grund av rådande rättsfall. 

Samordning av pensioner

Det är mycket vanligt att man har ett antal olika pensioner (tjänstpensioner, privata pensioner m fl) som utfaller vid olika åldrar. Detta kan medföra nackdelar och när vi gör en översyn så ger vi förslag på eventuella samordningsfördelar.

Omplacering av fondrelaterade försäkringar

Nuförtiden är det väldigt vanligt att pensionskapitalet är placerat i olika fonder. I samband med en emigration från Sverige och därmed påbörjande av uttag av pensionen bör du fundera på hur en lämplig mix av fonder kan se ut med hänsyn till risknivå. Rent generellt bör andelen aktier i fondförsäkringarna minskas när utbetalning sker.

Förtida uttag av pension

Huruvida förtida uttag av allmän pension är lämpligt varierar från fall till fall men vår generella uppfattning är att du bör överväga detta. En stor fördel är att du betraktas som ”pensionär” när du börjar lyfta allmän pension och därmed kan ansöka om intyg E121 varvid du är berättigad till sjukvård (gäller EU/EES) i ditt nya bosättningsland. Detta gäller speciellt personer mellan 63 och 65 år (du bör även beakta att lägsta ålder för uttag av allmän pension kommer att höjas 2026 till 64 år). Läs mer om dessa viktiga frågor på sidan sjukvård. Även kollektivavtalade pensioner kan lyftas på kortare tid varvid skattemässiga fördelar kan uppnås.

Se om svensk pension för mer information om hur och när olika pensioner kan uttas.

Observera att de exempel som vi redogjort för ovan är åtgärder som ofta bör vidtas innan utflyttning sker från Sverige.