Svenska skatter

Det svenska skattetrycket tillhör de högsta i världen och det totala skattetrycket uppgår till ca 43 % av Sveriges BNP.

Inkomstskatt, tjänst

Inkomst av tjänst beskattas med en progressiv skala. Brytpunkter inkomstår 2023, taxeringsår 2024:

Inkomst, kr Skatt
              < 613 900 ca 32 %
613 900 < ca 52 %

Beloppen avser inkomst före grundavdrag. Den exakta skattens storlek beror på kommunala skattesatser, kyrkoskatter m fl. Den genomsnittliga kommunalskatten i Sverige uppgår till drygt 32 %. Från inkomster medges vissa avdrag (resor, pensionssparande mm).

Kapitalskatt

Kapitalinkomster beskattas med 30 %.

Från inkomster av kapital får avdrag ske enligt följande:

  • Räntekostnader (100 %)
  • Kapitalförluster (normalt 70 %)
  • Kapitalförlust på privatbostad (50 %)

Om summan av denna sammanräkning är negativ uppstår underskott av kapital varvid skattereduktion sker. Skattereduktionen på underskott upp till 100 000 kr är 30 %. På belopp därutöver blir skattereduktionen 21 %.

Sverige jämfört med omvärlden

Kapitalvinst 50 000 kr

Innehavstid Skatt Sverige Skatt OECD Skatt EU
3 månader 30 % 11 % 12 %
2 år 30 % 7 % 8 %
5 år 30 % 7 % 6 %

Källa: Aktiespararna

För en person som är bosatt i Sverige kan den svenska kapitalskatten undvikas genom att placera tillgångarna i en kapitalförsäkring eller, vilket oftast är allra mest förmånligt, i ett investeringssparkonto

Om du väljer att bosätta dig utomlands kan en utländsk kapitalförsäkring ofta utgöra en bra plattform för ditt sparande. Med rätt planering kan du ofta begränsa (och ibland helt eliminera) skatten på värdetillväxten, i såväl Sverige som ditt nya bosättningsland. Läs gärna mer om detta under avsnittet om 10-årsregeln

Fastighetsskatt och skatt vid försäljning av bostad

Fastighetsskatten har sedan 1 januari 2008 ersatts av en kommunal fastighetsavgift. För småhus är den maximala avgiften 9 287 kr per år (avser beskattningsår 2023, taxeringsår 2024) dock högst 0,75 % av det totala taxeringsvärdet för fastigheten. Fastighetsavgiften indexeras genom dess koppling till inkomstbasbeloppets förändring.

Kapitalskatten vid försäljning av din privatbostad uppgår till 22 % av vinsten. Vinstbeskattningen kan skjutas upp och uppskovsbeloppet är är numera begränsat till 3 mkr. Från och med 2021 är räntan på uppskovsbelopp slopad. Det finns numera möjlighet att utnyttja uppskovsbeloppet vid fastighetsköp utomlands, förutsatt att bostaden är belägen inom EU/EES. Läs mer på sidan som handlar om bostad.

Förmögenhetsskatt

Förmögenhetsskatten är numera borttagen i Sverige.

Arvs- och gåvoskatt

Skatten är borttagen sedan 2005 (retroaktivt för dödsfall som inträffat efter den 17 december 2004).

Mervärdeskatt

På de flesta varor och tjänster är mervärdesskatten 25 %.

Bolagsskatt

Den svenska bolagsskatten har sänkts i flera steg. Bolagsskatten uppgår numera till 20,6 %.