Pensionsmaximering

Att maximera pensionen innebär att stora försäkringsbelopp lyfts under en begränsad tid. Enligt Inkomstskattelagen (58 kap.) får flertalet tjänste- och privata pensioner lyftas tidigast vid 55 års ålder, kortaste utbetalningstid är fem år (undantag förekommer). 

Livsvarig utbetalning

De flesta försäkringar är så konstruerade att de automatiskt utbetalas livsvarigt. Du får alltså ungefär samma belopp (med hänsyn till inflation) vid yngre pensionsåldrar som vid äldre dito. Samtidigt är det oftast så att man har större nytta och behov av pengarna när man är t ex 65 år jämfört med 80 år. Detta beroende på att man normalt är friskare, orkar mer och framförallt vill göra mer när man är yngre pensionär.

Ändring ger frihet

Det går, numera, att ändra många av de försäkringar som du omfattas av så att du istället får ut en högre pension under ett färre antal år. Detta bör ibland övervägas när du pensionerar dig utomlands. Med rätt planering kan din pensionsbehållning efter skatt kraftigt förbättras.

Förändrad skatt

Du kanske har för avsikt att bo utomlands under en period i livet, t ex fem till tio år, varefter du kanske avser att återvända till Sverige. En ändring av uttagstid till 5-10 år medför att inkomsten stiger kraftigt. I vissa länder leder dessa ökade inkomster inte till ökad skatt. Om du till exempel flyttar till Portugal, som för närvarande är väldigt populärt bland våra kunder, så ser vi i stor utsträckning att uttag av tjänstepension sker på fem år.

Möjlighet!

Vi hjälper dig gärna att ta reda på vilka försäkringar som kan förändras och om detta är en lämplig åtgärd eller ej (beroende på vilket land du avser att flytta till liksom andra omständigheter). Ta kontakt med oss så förklarar vi mer.