Spanien - värmer såväl kropp som plånbok

Att Spanien tillhör svenskarnas absoluta favoriter när det gäller pensionering utomlands är inte så konstigt med tanke på landets klimat och den relativa närheten till Sverige. De senaste årens kraftiga ökning vad gäller flygförbindelser med Sverige innebär att Spanien bara är några timmar bort. Ett stort antal svenskar bor idag i Spanien, speciellt gäller detta de kustnära områdena. År 2023 flyttade 2 575 svenskar till Spanien.

Ladda ner Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Spanien

Spanien tillhör inte något av de utpräglade lågskatteländerna för svenska pensionärer. Detta till trots så kommer en svensk pensionär som flyttar till Spanien att få mer i plånboken varje månad. Lägg därtill lägre levnadsomkostnader och ekvationen kan bli riktigt angenäm.

Skattefördelar för svensk pensionär i Spanien

 • Lägre skatt på pensionen
 • Lägre kapitalbeskattning
 • Fastighetsuppskov medges
 • 10-årsregeln = 0 år

Allmänt om skatter i Spanien

Inkomstskatten är progressiv och den generella skatteskalan återfinns inom intervallet 19 - 45 % men beror även i hög grad på vilken region som du är bosatt i. Innan beskattning sker äger du rätt till grundavdrag som uppgår till EUR 5 550. Om du är äldre än 65 år ökar grundavdraget till EUR 6 700. 

Förmögenhetsskatten, som varit avskaffad sedan 1 januari 2008, återinfördes i december 2011. Det är de olika regionerna som avgör de exakta villkoren för skatteuttaget men vissa grundavdrag medges, t ex för permanentbostad (upp till EUR 300 000). Enkelt uttryckt utgör förmögenhetsskatten ett "problem" för dig om din förmögenhet uppgår till mer än en miljon euro. 

Beskattningen av kapitalinkomster har förändrats i flera omgångar. Kapitalinkomster upp till EUR 6 000 beskattas med 19 %, belopp mellan EUR 6 000 och EUR 50 000 beskattas med 21 % och på belopp överstigande EUR 50 000 är skattesatsen 23 %. Vissa kapitalförsäkringar kan få en gynnsam beskattning i Spanien.

I Spanien sker arvsbeskattning men regionala skillnader föreligger. 

Deklaration sker för föregående kalenderårs inkomster, sista deklarationsdag är 1 juli.

Använd gärna vår kostnadsfria applikation Beräkna skatt där vi visar hur din pension beskattas i Spanien samt i övriga länder, vilket land som är mest fördelaktigt för dig mm.

Svensk entreprenör som flyttar till Spanien - Beckham Law

Spanien är särdeles fördelaktigt för en svensk entreprenör som flyttar till Spanien och tillämpar "Beckam Law" (impatriate regime). Dessa regler medför bl a att en försäljning av ett svenskt bolag kan bli helt skattebefriad, givet rätt planering (läs mer om exit), vid bosättning i Spanien. Reglerna, som gäller under inflyttningsåret och i ytterligare fem år, kräver bl a att man arbetar eller driver bolag i Spanien. Vidare får man inte ha varit skattemässigt bosatt i Spanien de senaste tio åren. Förutom att värdet av ditt livsverk kan tillgodogöras dig skattefritt elimineras även, under vissa förutsättningar, arvs- och förmögenhetsskatt. Dessa förmånliga regler förklarar vi även i samband med våra seminarier "Skatteoptimering för entreprenörer". 

Seminarier för entreprenörer:

Vilka skatteregler gäller för en entreprenör som vill tillgodogöra sig värdet av sitt livsverk?
4 september 2024, kl 18:00-20:00 (Lediga platser)
Plats: Ålandsbanken, Stureplan 19, Stockholm.

Ett föredrag som vänder sig till dig som har ett fåmansbolag med ett uppskattat värde överstigande 10 mkr och som överväger att sälja ditt bolag och/eller har ackumulerat kapital i bolaget överstigande 10 mkr och vill veta hur det skattemässiga regelverket ser ut, dels om du avser att bo kvar i Sverige, dels vid utflyttning till Italien, Spanien, Malta, Cypern m fl länder. Mat och dryck serveras i samband med seminariet som är kostnadsfritt. Arrangör: Sparsam Skatt. Anmälan via vår sida seminarier.

Vilka skatteregler gäller för en entreprenör som vill tillgodogöra sig värdet av sitt livsverk?
24 september 2024, kl 11:30-13:00 (Lediga platser)
Motsvarande ovan angivet seminarium, men i Göteborg.
Anmälan via vår sida seminarier.

Svensk pension i Spanien

Sverige har ett skatteavtal med Spanien som är tillämpligt. För att kunna fastställa din skattesituation vid pensionering i Spanien måste hänsyn till tas till flera faktorer såsom;

 • Svensk lagstiftning
 • Spansk lagstiftning
 • Tolkning av skatteavtal mellan Sverige och Spanien
 • Dina olika pensionsinkomster, vilken typ av pension det rör sig om,

Huvudregel

 • Svensk allmän pension - beskattas i både Sverige och Spanien
 • Tjänstepension från privatsektor - beskattas i Spanien, Sverige får beskatta (se fördjupning)
 • Tjänstepension från offentlig sektor- beskattas endast i Sverige
 • Privat pensionsförsäkring - beskattas i både Sverige och Spanien

Beskattning enligt ovan bygger på rådande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien och förutsätter att emigration skett varvid du saknar väsentlig anknytning till Sverige. Undantag från ovanstående regler förekommer, bl a beroende på medborgarskap.

Vid en första anblick på huvudregeln ovan kan man lätt få uppfattningen att skattebördan blir tung när man pensionerar sig i Spanien. Faktum är dock att du i princip alltid minskar skatten på din pension när du flyttar till Spanien. Detta beror på en mängd faktorer, bl a hur det spanska skattesystemet ser ut, spanska avdrag, svenska regler och inte minst hur dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien skall tolkas. Dessutom, när Sverige äger rätt att beskatta din pension så sker det inte med den vanliga svenska inkomstskatten utan särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, s k SINK-skatt.

Om båda länderna äger rätt att beskatta en pensionsinkomst så reglerar dubbelbeskattningsavtalet länderna emellan hur avräkning skall ske. Detta innebär alltså att dubbelbeskattningsavtalen inte kan utvidga men däremot begränsa beskattningsrätten.

Trots att Spanien inte tillhör de länder med lägst skatt för en svensk pensionär kan en emigration till Spanien högst väsentligt förbättra privatekonomin. Speciellt gynnsam blir situationen för en svensk pensionär med höga pensionsinkomster och därmed med hög marginalskatt i Sverige.

Sänker skatten med 50 000 kr/år

Yngve, som är ensamstående, söker ett varmare klimat och vill även kunna spela golf året om. Yngve pensionerar sig därför i Spanien vid 65 års ålder. Yngve har haft en mycket välavlönad chefstjänst inom kommunen och räknar med att den kommunala tjänstepensionen uppgår till 22 000 kr per månad. Yngve saknar privat pensionssparande och beräknar den allmänna pensionen till 15 000 kr per månad.

Det råder ingen tvekan om att Yngve kan lägga en hel del pengar på golf under åren i Spanien. Pensionen ökar nämligen med ungefär 45 000 kr årligen efter skatt. Det behagliga klimatet får han på köpet. Han får dessutom lägre kapitalvinstbeskattning och den s k 10-årsregeln är i Spaniens avtal med Sverige nedsatt till noll (0) år. Yngve tillhör förvisso gruppen höginkomsttagare men även om du har låg pension kommer du att få mer kvar i plånboken efter skatt om du pensionerar dig i Spanien. Detta förutsätter givetvis att du utnyttjar de legala regler som finns och att planeringen sker på ett bra sätt. En ordentlig utredning krävs därför i varje enskilt fall.

Vill du veta mer?

Besök gärna mässan Köpa Hus Utomlands där vi bl a arrangerar seminariet "Pensionering utomlands" (genomgång av regelverket och skattekonsekvenserna, bl a avseende Spanien).

Mässdatum 2024:  
Stockholm, 12-13 oktober, Älvsjömässan
Göteborg, 23-24 november 2024, Svenska Mässan 

Den spanska sjukvården

Som bosatt i Sverige är man ofta van vid en förhållandevis hög standard och tillgång till sjukvård. I samband med att utflyttning sker från Sverige skrivs man ut ur svensk folkbokföring. Detta medför även att man lämnar det svenska socialförsäkringssystemet. Spanien tillhör EU/EES och därmed har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i det nya bosättningslandet. Dock krävs intyg från svensk försäkringskassan. För att få detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension. Uttag av ålders- eller premiepension sker normalt från 65 års ålder men s k förtida uttag kan ske och lägsta ålder för detta är 62 år (höjs stegvis till 64 år fram till 2026). Genom att lämna in intyget till Spaniens motsvarighet till Försäkringskassan är du enligt EU:s regler berättigad till sjukvård i Spanien. Du måste då vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i Spanien. Detta medför alltså att du omfattas av det nya landets (Spanien) sjukvårdssystem vilket innebär att du vid tillfälligt besök i annat EU-land (t ex Sverige) måste kunna uppvisa Europeiskt sjukförsäkringskort varvid du har rätt till nödvändig akutsjukvård under vistelsen. Observera att det är läkaren som avgör och godkänner att det rör sig om akutsjukvård, inte du själv.

Den spanska sjukvårdens kvalitet

Kvaliteten på den allmänna sjukvården som erbjuds i de olika europeiska länderna är varierande och att jämföra sjukvård mellan olika länder är svårt. Organisationen Health Consumer Powerhouse genomför årligen olika undersökningar där sjukvården betygsätts ur olika aspekter. Man undersöker skicklighet, konsumentvänlighet, väntetider, effektivitet i sjukvården mm vilket resulterar i en helhetsbedömning av landets sjukvård. Resultaten utmynnar i en rangordning, Euro Health Consumer Index, av de europeiska ländernas sjukvård. I den senaste undersökningen, publicerad 2018, får Spanien rankingplats 18 av 34 länder. Vår rekommendation är därför att du noga överväger om du behöver teckna en privat sjukvårdsförsäkring eller ej. En kvalitativ försäkring, som är giltig i såväl Spanien som Sverige (där du kanske avser att tillbringa delar av året) och övriga världen, kostar från ca 3 000 kronor per månad. Du bör överväga att teckna försäkringen innan du flyttar till Spanien. 

Boende

Den spanska fastighetsmarknaden erbjuder ett otal valmöjligheter och det finns vid varje tillfälle ett mycket stort antal objekt som saluförs. 

Att tänka på:

 • anlita alltid fastighetsmäklare med gott renommé
 • låt urvalsprocessen ta lång tid
 • gör ordentlig besiktning
 • ta juridisk hjälp för avtal, blanketter, tolkning av lokala lagar mm
 • var beredd på ökad byråkrati jämfört med Sverige och därmed längre process

Uppskov

Från och med 1 februari 2007 går att få uppskov på reavinstskatten vid fastighetsförsäljning även om ersättningsbostaden ligger i annat EU-land än Sverige. För en svensk som flyttar till Spanien skapar detta möjligheter. Vid försäljning av den svenska fastigheten inför en emigration tillåts nu alltså uppskov i Spanien på precis samma sätt som tidigare gällt inom Sverige. Läs mer under bostad.