Malta - där låg skatt uppskattas

Malta är ett av de mest fördelaktiga länderna inom EU att flytta till som pensionär. Den maltesiska regimen välkomnar andra EU-länders medborgare att pensionera sig i landet och erbjuder speciella regler för dessa. Fördelaktiga skatter, behagligt klimat och relativt låga levnadskostnader gör Malta till ett bra val av destination. Ö-gruppen (Malta, Gozo och Comino) erbjuder sol, värme och hav, infrastrukturen är välutvecklad och här talar alla engelska eftersom engelska är officiellt språk på Malta. Avståndet är dessutom inte längre bort än drygt tre timmar med flyg från Sverige.

Ladda ner Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Malta

Ladda ner vår informationsbroschyr om att flytta till Malta

Skattefördelar för svensk pensionär på Malta

 • Lägre skatt på din pension
 • Möjlighet att till fördelaktig kapitalbeskattning
 • Fastighetsuppskov medges
 • Ingen förmögenhets- eller arvsskatt

Allmänt om skatter på Malta

Den generella individbeskattningen på Malta är progressiv och nedan återges exempel på skattsatser (baserat på en gift person) för en individ som är Ordinary Resident:

Årsinkomst 2024, EUR Skatt, %
                 - 12 700       0
12 701 - 21 200    15
21 201 - 60 000    25
60 001 -    35


Marginalskatten på en gemensam inkomst för två makar uppgående till mer än EUR 60 000 är följaktligen 35 %. En svensk som pensionerar sig på Malta kan dock, med rätt planering, ansöka om att få s k MRP-status (se mer detaljer nedan) varvid skatterna blir betydligt lägre, vanligtvis 15 % fast skatt. Speciella regler måste dock uppfyllas, bl a avseende bostad och inkomst. Malta har dessutom speciella s k remittanceregler innebärande att beskattningen helt undanröjs på vissa inkomster. I skatteavtalet mellan Sverige och Malta finns dock ett undantag avseende dessa regler och kortfattat är innebörden att Sverige beskattar den del av inkomsten som inte remitteras in till Malta om inkomsten härrör från Sverige.

Kapitalvinster betraktas normalt som löneinkomster varvid beskattningen blir enligt ovan angivna progressiva tabell. Om inflyttning däremot genomförs på rätt sätt kan dock kapitalskatten reduceras och t o m elimineras.

Fastighetsskatt förekommer inte på Malta.

Bolagsskatten för inhemska företag uppgår till 35 %. Momssatsen är 18 % i normalfallet.

Deklaration sker för föregående kalenderårs inkomster och skatt skall vara inbetald senast 18 juni.

Använd gärna vår kostnadsfria applikation Beräkna skatt där vi visar hur din pension beskattas i Malta samt i övriga länder, vilket land som är mest fördelaktigt för dig mm.

Svensk pension på Malta

Sverige har ett skatteavtal med Malta som är tillämpligt. Vissa pensionsinkomster kan få en väldigt gynnsam beskattning vid bosättning på Malta varför noggrann planering är att rekommendera. Personer med höga tjänste- och/eller privata pensionsförsäkringar kan spara miljonbelopp på att pensionera sig på Malta. För att kunna fastställa din skattesituation vid pensionering på Malta måste hänsyn till tas till flera faktorer såsom:

 • Svensk lagstiftning
 • Maltesisk lagstiftning
 • Tolkning av skatteavtal mellan Sverige och Malta
 • Dina olika pensionsinkomster, vilken typ av pension det rör sig om

Pensionen ökar med 3,2 mkr

Per är 62 år och flyttar till Malta och ansöker om det nya MRP-programmet (se villkor nedan). Per lyfter allmän pension (15 000 kronor /månad) och har dessutom ett tjänstepensionskapital från privat sektor om totalt åtta miljoner kronor. Per väljer att ta ut sin tjänstepension under fem års tid. Förutom att kunna njuta av sol och värme minskar även skatten drastiskt. Under de fem år som Per lyfter sina tjänstepensioner minskar skatten med totalt drygt tre miljoner kronor jämfört med om han pensionerat sig i Sverige. Malta lämpar sig således utmärkt för att tillämpa det som vi kallar pensionsmaximering, d v s att lyfta dina pensioner på kort tid. 

Beskattning enligt ovan bygger på rådande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta och förutsätter att fullständig utflyttning skett varvid du saknar väsentlig anknytning till Sverige. Undantag från ovanstående regler förekommer, bl a beroende på medborgarskap.

Malta Retirement Program, MRP-status

Sedan ett flertal år har Malta ett program som primärt vänder sig till dig som vill pensionera dig på Malta, Malta Retirement Program ("MRP"). Av din inkomst som är beskattningsbar på Malta skall minst 75 % utgöras av pensionsinkomst. Den fasta skattesatsen uppgår till 15 %. Lägsta årliga skatt är EUR 7500 (ensamstående person) respektive EUR 8000 (gifta makar). Du betalar följaktligen det högsta av 15 % av inkomsten eller det fasta beloppet.

Exempel på krav för att erhålla MRP-status:

 • Du måste vistas minst 90 dagar per på Malta (i genomsnitt per femårsperiod)
 • Du får inte vistas mer än 183 dagar per år i ett annat enskilt land
 • Du måste omfattas av sjukvård
 • Ansökningsavgift EUR 2500 för MRP-status

Vidare måste du skaffa bostad på Malta som uppfyller vissa specifika krav:

 • Om du köper en bostad på Malta skall priset uppgå till minst EUR 275 000
 • Om du hyr bostad på Malta skall hyran uppgå till minst EUR 9600 per år

Slutligen finns det ett antal dokumentationskrav som måste uppfyllas vid ansökan. Vi bistår dig med ansökan och har även mycket bra kontaktpersoner på Malta.

Pensionsmaximera med MRP-status, begränsa skatten till 15 %

Den nya MRP-statusen på Malta är intressant eftersom skatten kan fixeras till 15 %, givet att dina ekonomiska förutsättningar är "tillräckliga". För att avgöra detta måste vi reda ut begreppen mer i detalj. Eftersom minimiskatten är EUR 7500 så medför detta att din årliga lägsta pensionsinkomst, om du vill begränsa skatten till exakt 15 %, måste uppgå till ca 450 000 kr i form av tjänstepension (privat sektor) och/eller privata pensioner, d v s 37 500 kr per månad. Det medför i sin tur att din pensionsbehållning måste uppgå till minst 2,25 mkr, förutsatt att du lyfter pensionen på kortast möjliga tid, d v s fem år. Med andra ord, om ditt pensionskapital (tjänstepension privat sektor och/eller privata pensioner) uppgår till ca 2 250 000 kronor eller mer så kan skatten begränsas till 15 % om du ansöker om det nya MRP-programmet. Om din pension är lägre än 37 500 kronor per månad så stiger skatten successivt om du har MRP-status. 

Malta - fördelaktigt för företagare vid "exit"

Malta är ett väldigt fördelaktigt land ur skattesynpunkt för svenska entreprenörer som står i begrepp att sälja sina bolag och pensionera sig på Malta.  Orsaken till detta är de maltesiska remitteringsreglerna som, korrekt tillämpade, leder till att utdelning från t ex ett cypriotiskt holdingbolag inte beskattas alls på Malta. Läs gärna mer om dessa intressanta regler för dig som är idag är framgångsrik företagare i Sverige och som överväger en utflyttning på sikt.

Överväger du att pensionera dig i Malta men vill veta mer?
Välkommen att anmäla dig till våra kostnadsfria seminarier. 

Överväger du att sälja ditt bolag och flytta utomlands? Då är dessa seminarier något för dig:

Vilka skatteregler gäller för en entreprenör som vill tillgodogöra sig värdet av sitt livsverk?
4 september 2024, kl 18:00-20:00 (Lediga platser)
Plats: Ålandsbanken, Stureplan 19, Stockholm.

Ett föredrag som vänder sig till dig som har ett fåmansbolag med ett uppskattat värde överstigande 10 mkr och som överväger att sälja ditt bolag och/eller har ackumulerat kapital i bolaget överstigande 10 mkr och vill veta hur det skattemässiga regelverket ser ut, dels om du avser att bo kvar i Sverige, dels vid utflyttning till Italien, Spanien, Malta, Cypern m fl länder. Mat och dryck serveras i samband med seminariet som är kostnadsfritt. Arrangör: Sparsam Skatt. Anmälan via vår sida seminarier.

Vilka skatteregler gäller för en entreprenör som vill tillgodogöra sig värdet av sitt livsverk?
24 september 2024, kl 11:30-13:00 (Lediga platser)
Motsvarande ovan angivet seminarium, men i Göteborg.
Anmälan via vår sida seminarier.

 

Besök gärna mässan "Köpa Hus Utomlands" där vi arrangerar olika seminarier.

Mässdatum 2024:  

Stockholm, 12-13 oktober, Älvsjömässan
Göteborg, 23-24 november 2024, Svenska Mässan 

Den maltesiska sjukvården

Som bosatt i Sverige är man ofta van vid en förhållandevis hög standard och tillgång till sjukvård. I samband med att utflyttning sker från Sverige skrivs man ut ur svensk folkbokföring. Detta medför även att man lämnar det svenska socialförsäkringssystemet. Malta tillhör EU/EES och därmed har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i det nya bosättningslandet. Dock krävs intyg från svensk försäkringskassa. För att få detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension. Uttag av ålders- eller premiepension sker normalt från 65 års ålder men s k förtida uttag kan ske och lägsta ålder för detta är 62 år (höjs stegvis till 64 år fram till 2026). Genom att lämna in intyget till Maltas motsvarighet till Försäkringskassan är du enligt EU:s regler berättigad till sjukvård på Malta. Du måste då vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet på Malta. Detta medför alltså att du omfattas av det nya landets (Malta) sjukvårdssystem vilket innebär att du vid tillfälligt besök i annat EU-land (t ex Sverige) måste kunna uppvisa Europeiskt sjukförsäkringskort varvid du har rätt till nödvändig akutsjukvård under vistelsen. 

Den maltesiska sjukvårdens kvalitet

Kvaliteten på den allmänna sjukvården som erbjuds i de olika europeiska länderna är varierande och att jämföra sjukvård mellan olika länder är svårt. Organisationen Health Consumer Powerhouse genomför årligen olika undersökningar där sjukvården betygsätts ur olika aspekter. Man undersöker konsumentvänlighet, väntetider, effektivitet i sjukvården mm vilket resulterar i en helhetsbedömning av landets sjukvård. Resultaten utmynnar i en rangordning, Euro Health Consumer Index, av de europeiska ländernas sjukvård. I den senaste undersökningen, publicerad 2018, får Malta rankingplats 23 av 34 länder. Vår rekommendation är därför att du överväger om du anser att du behöver teckna en privat sjukvårdsförsäkring eller ej. Kostnaden är vanligtvis från 3-4 000 kr per månad och uppåt. Oavsett var du vistas får du då tillgång till bästa möjliga sjukvård, du eliminerar eventuella språkliga barriärer samt erbjuds stor valfrihet avseende sjukhus och läkare. 

Boende

Utbudet av bostäder på Malta är relativt stort och prisbilden är, som så ofta, varierande beroende på läge och standard. 

Att tänka på:

 • anlita alltid fastighetsmäklare med gott renommé
 • låt urvalsprocessen ta tid
 • gör ordentlig besiktning
 • ta juridisk hjälp för avtal, blanketter, tolkning av lokala lagar m.m.
 • var beredd på ökad byråkrati jämfört med Sverige och därmed längre process

Den totala kostnaden för lokala skatter, juridisk hjälp mm bör hamna kring 10 % av transaktionsbeloppet.

Från och med 1 februari 2007 går att få uppskov på reavinstskatten vid fastighetsförsäljning i Sverige även om ersättningsbostaden ligger i annat EU-land än Sverige. För en svensk som flyttar till Malta, som är en del av EU, tillåts därmed uppskov på sedvanligt vis. Läs mer om bostadsregler.

Resor

Kommunikationerna mellan Sverige och Malta är förhållandevis goda och sträckan trafikeras av ett flertal olika flygbolag. Flygtiden uppgår till 3-4 timmar.

Påbörja planeringen i tid

Kanske drömmer du om en pensionering på Malta men har ett antal år kvar innan dessa planer kan realiseras? Du kan påbörja planeringen redan nu! Eftersom skatten på din pension kommer att bli avsevärt mycket lägre på Malta jämfört med Sverige så skall du försöka se till att vidta de åtgärder som ökar din pension och dina avdrag eller på annat vis skapar optimala förutsättningar inför framtiden. Ju bättre du planerar desto större möjligheter skapas.

Exempel på åtgärder:

Maximera din tjänstepension

Detta kan dels ske genom att du i din anställning avsätter maximala 35 % av lön eller genom att du tillämpar den s k köpa-ikapp-lösningen (alternativregeln) som medför att du avdragsgillt kan avsätta ett stort belopp på en gång, ibland flera miljoner kronor. Dessa metoder är främst möjliga att genomföra för dig som driver eget företag eller som har en hög befattning som anställd.

Använd utländskt försäkringsbolag

Numera kan både din avsättning till tjänstepension och privat pension ske till vissa utländska försäkringsbolag. Efter en lagändring är dessa avsättningar avdragsgilla på precis samma sätt som om avsättningen skett till ett svenskt försäkringsbolag. När din anställning upphör kan du ändra försäkringen så att den ägs av dig personligen. Fördelen är att den s k avkastningsskatten på pensionsmedel inte kommer att kunna tas ut den dagen du flyttar till Malta eftersom både du och försäkringsbolaget återfinns utanför Sverige. Du slipper därmed en årligt återkommande skatt på ditt kapital och din pension kommer av detta skäl att bli högre. Givetvis bör du tillse att det utländska försäkringsbolaget uppfyller andra viktiga krav, t ex avseende fondutbud, avgifter, villkor mm.

Utnyttja löneväxling

Många svenskar har möjlighet att hos sin arbetsgivare tillämpa löneväxling. Principen innebär att du avstår lön till förmån för extra pension. Detta är väldigt lönsamt om du står i begrepp att pensionera dig utomlands därför att du därmed avstår en del av din lön som annars hade beskattats "på toppen" och istället lyfter dessa medel som pension på Malta till låg skatt. Dessutom brukar ofta arbetsgivaren skjuta till ett extrabelopp som utgör skillnaden mellan arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt. Undersök gärna om din arbetsgivare erbjuder löneväxling.

Överväg flytt av pensionsmedel

Den 1 maj 2008 återinfördes flytträtt av pensionskapital. Även om reglerna är komplicerade och endast medför att vissa delar av pensionsmarknaden omfattas så bör du undersöka i vilken mån du kan flytta ditt kapital. Återigen står orsaken att finna i skattefördelar. Om du väljer att flytta ditt privata pensionskapital till ett utländskt försäkringsbolag (som godkänts av de svenska myndigheterna) så kan inte längre den svenska avkastningsskatten uttas efter det att du pensionerat dig utomlands. Dessutom finns det ofta andra fördelar att uppnå med denna metod, framförallt p g a vissa lydelser i skatteavtalen. Det finns dock tillfällen då det inte är klokt att flytta ditt pensionskapital varför du bör ta hjälp inför detta beslut.

Vi kan hjälpa dig med samtliga ovanstående åtgärder. Kontakta oss om du redan nu vill planera inför din framtida pensionering utomlands!