Frankrike - livkvalitet och fördelaktig pensionsbeskattning.

Frankrike bedöms av många bli en av de största destinationerna i framtiden för svenska pensionärer. Redan idag äger 50 000 svenskar boende i Frankrike, en siffra som sannolikt kommer att öka då allt fler inser vilka skattemässiga fördelar en pensionering i Frankrike medför. Lägg därtill en behaglig livsföring, angenämt klimat, närhet till Sverige och ett utmärkt kök. En svårslagen kombination!

Ladda ner Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Frankrike

Ladda ner vår informationsbroschyr om att flytta till Frankrike

Skattefördelar för svensk pensionär i Frankrike

 • Betydligt lägre skatt på pensionen
 • Sambeskattning tillämpas mellan makar
 • Fastighetsuppskov medges
Vill du veta mer om pensionering i Frankrike? Välkommen att anmäla dig till våra kostnadsfria seminarier.

Inga aktuella event för närvarande.


Besök gärna mässan Köpa Hus Utomlands där vi bl a arrangerar seminariet "Pensionering utomlands" (genomgång av regelverket och skattekonsekvenserna, bl a avseende Frankrike).

Mässdatum 2024:  

Stockholm, 12-13 oktober, Älvsjömässan
Göteborg, 23-24 november 2024, Svenska Mässan 

Allmänt om skatter i Frankrike

Frankrike tillämpar progressiv beskattning med högsta marginalskatt uppgående till 45 %. Man betalar även sociala avgifter som är avdragsgilla enligt vissa regler. Låt dock inte de till synes höga marginalskatterna avskräcka dig då det franska skattesystemet bygger på principen om sambeskattning och att man betalar skatt efter antalet andelar som hushållet består av. Detta resulterar därför ofta i väsentligt lägre skatteuttag jämfört med om du pensionerar dig i Sverige.

Inkomstskatt 2024

 • Upp till € 11 294                0 %
 • € 11 295 - € 28 797         11 %
 • € 28 798 - € 82 341         30 %
 • € 82 342 - 177 106         41 %
 • € 177 107 -                           45 %

Reavinster på aktier, utdelningar, ränteintäkter mm beskattas vanligtvis med en fast skattesats om 30 %. Det går även att välja att i stället beskattas enligt ovan progressiva inkomstskattetabell. 

Den franska arvsskatten mellan makar är förvisso borttagen. Observera dock att arvsskatten för barn kan sträcka sig upp till 45 % och för mer avlägsna arvtagare upp till 60 %. Arvsskatten kan reduceras genom att utnyttja franska livförsäkringar. En sådan åtgärd bör vidtas i god tid innan du flyttar till Frankrike. Kontakta oss om du önskar hjälp med detta.

I Frankrike tillämpas förmögenhetsskatt (IFI) vilken har förändrats på senare år. Enligt de nya reglerna är det endast fastigheter som utgör underlag för denna skatt. Det är fastighetens marknadsvärde som tillämpas. För permanentbostad sker en reduktion med 30 % på värdet vid beräkningen. För att kvalificera sig för förmögenhetsskatt måste den beskattningsbara förmögenheten överstiga EUR 1 300 000 varvid själva skatten beräknas på belopp från och med EUR 800 000. Förmögenhetsskatten är progressiv och sträcker sig upp till 1,5 %.

Kapitalvinst vid försäljning av permanentbostad är skattebefriad. På övriga fastigheter (sekundärboende, fritidsbostad) sker beskattning på realiserad vinst. Skattesatsen uppgår vanligtvis till 26,5 % men reduktion av skatt sker beroende på hur länge fastigheten har ägts.  

Svensk pension i Frankrike

Skatteavtalet mellan Sverige och Frankrike är unikt i så måtto att Frankrike tilldelats beskattningsrätten på de flesta pensioner från Sverige. Med rätt planering medför en pensionering i Frankrike därför stora fördelar, ur ett skattemässigt perspektiv. För att kunna fastställa din skattesituation vid pensionering i Frankrike måste hänsyn till tas till flera faktorer såsom:

 • Svensk lagstiftning
 • Fransk lagstiftning
 • Tolkning av skatteavtal mellan Sverige och Frankrike
 • Dina olika pensionsinkomster, vilken typ av pension det rör sig om

Exempel på beskattning av pension: Sänkt skatt med 13 000 kr/månad

Lars och Eva pensionerar sig i Frankrike vid 62 års ålder. Båda har arbetat inom privat sektor och har vardera ett tjänstepensionskapital uppgående till två miljoner kronor. De väljer att lyfta sina tjänstepensioner på kortast möjliga tid, fem år. Den allmänna pensionen uppgår vardera till 17 000 kronor per månad. Makarnas gemensamma årliga skatt i Frankrike blir ca 231 000 kronor. Om makarna hade valt att bo kvar i Sverige hade motsvarande skatt uppgått till ca 387 000 kronor. Deras årliga skattebesparing blir därmed ca 156 000 kronor.

Använd gärna vår kostnadsfria applikation Beräkna skatt där vi visar hur din pension beskattas i Frankrike samt i övriga länder, vilket land som är mest fördelaktigt för dig mm.

Egenbetald pension kan ge låg skatt i Frankrike

Det finns rättsfall i Frankrike som innebär att en svensk privat försäkring under vissa förutsättningar inte är beskattningsbar som vanlig inkomst. Med andra ord kan din skatt ibland elimineras helt (0 % skatt) på vissa pensionsinkomster. Det är av stor vikt att vi får granska ditt pensionsbestånd eftersom stora möjligheter till påverkan och därmed anpassning till aktuella rättsfall föreligger.

Sjukvård

En genomgång av vad som generellt gäller angående sjukförsäkring vid emigration finner du under sjukförsäkring.

Den franska sjukvården

Som bosatt i Sverige är man ofta van vid en förhållandevis hög standard och tillgång till sjukvård. I samband med att utflyttning sker från Sverige skrivs man ut ur svensk folkbokföring. Detta medför även att man lämnar det svenska socialförsäkringssystemet.

Frankrike tillhör EU/EES och därmed har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i det nya bosättningslandet. Dock krävs intyg från svensk försäkringskassa (E121). För att få detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension. Uttag av ålders- eller premiepension sker normalt från 65 års ålder men s k förtida uttag kan ske och lägsta ålder för detta är 62 år (höjs stegvis till 64 år fram till 2026). Genom att lämna in intyget till Frankrikes motsvarighet till Försäkringskassan är du enligt EU:s regler berättigad till sjukvård i Frankrike. Du måste då vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i Frankrike. Detta medför alltså att du omfattas av det nya landets (Frankrike) sjukvårdssystem vilket innebär att du vid tillfälligt besök i annat EU-land (t ex Sverige) måste kunna uppvisa Europeiskt sjukförsäkringskort varvid du har rätt till nödvändig akutsjukvård under vistelsen. Observera att det är läkaren som avgör och godkänner att det rör sig om akutsjukvård, inte du själv.

Kvalitén på den allmänna sjukvården som erbjuds i de olika europeiska länderna är varierande och att jämföra sjukvård mellan olika länder är svårt. Organisationen Health Consumer Powerhouse genomför årligen olika undersökningar där sjukvården betygsätts ur olika aspekter. Man undersöker resultat, konsumentvänlighet, väntetider, effektivitet i sjukvården mm vilket resulterar i en helhetsbedömning av landets sjukvård. Resultaten utmynnar i en rangordning, Euro Health Consumer Index, av de europeiska ländernas sjukvård. I den senaste undersökningen, publicerad 2018, får Frankrike rankingplats 10 (av 34 länder). Det franska socialförsäkringssystemet (Sécurité sociale) avseende sjukvård får därmed anses vara av allmänt god klass. 

Carte Vitale, det franska sjukvårdskortet

Kostnaden för mediciner finansieras till mellan 35 och 65 % av Sécurité sociale. Effekten av de förändringar som genomfördes under 2006 i det franska socialförsäkringssystemet är att den privatfinansierade delen av läkar- och tandläkarbesök ökat samt att behovet av kompletterande privata försäkringar tenderar att växa. Många franska medborgare har tecknat sjukvårdsförsäkringar (mutuelle) för att komplettera sitt sjukförsäkringsskydd. Med en sådan försäkring återbetalas sjukhuskostnader, mediciner, vård mm. Räkna med en kostnad på upp till EUR 100 per månad. En alternativ lösning är att teckna en privat sjukvårdsförsäkring som ger dig tillgång till privatvård utan väntetider såväl i Frankrike som i Sverige, liksom i övriga världen. En sådan komplett försäkring av hög kvalité kostar från ca 3 000 kronor per månad. 

Boende

Så går köpet av bostad till

När man väl har hittat det boende som man önskar förvärva upprättas ett grundavtal (compromis de vente) mellan säljaren och köparen. Denna överenskommelse skall innehålla alla väsentliga punkter i köpet och utgör grunden i det slutliga avtalet (l’act de vente). I grundavtalet bör eventuella klausuler (clause suspensive) skrivas in, t ex rätt att häva köpet om lån ej beviljas eller om vissa villkor ej uppfylls. I samband med kontraktsskrivningen betalas handpenning, normalt 10 %. Efter ett par månader skrivs det slutliga avtalet (l’act de vente) hos notarien varvid resterande summa betalas och nycklar till bostaden överlämnas. Notarien har då tillsett att samtliga dokument är i ordning och färdigställda liksom att eventuella berörda myndigheter är underrättade och har godkänt transaktionen.

Notariens avgifter tillkommer på köpeskillingen och varierar mellan 2 och 8 % (beroende på bostadens ålder mm). I avgifterna ingår motsvarigheten till stämpelskatt, registreringsavgift, övrig skatt liksom notariens ersättning. Mäklarens arvode ingår i köpeskillingen.

Att tänka på:

 • anlita alltid fastighetsmäklare med gott renommé
 • låt urvalsprocessen ta lång tid
 • gör ordentlig besiktning
 • ta juridisk hjälp för avtal, blanketter, tolkning av lokala lagar mm
 • var beredd på ökad byråkrati jämfört med Sverige och därmed längre process

Tänk på!

Från och med 1 februari 2007 går det att få uppskov på reavinstskatten vid fastighetsförsäljning i Sverige även om ersättningsbostaden ligger i annat EU-land. För en svensk som flyttar till Frankrike skapar detta möjligheter. Vid försäljning av din svenska fastighet inför en utflyttning tillåts du nu alltså uppskov på precis samma sätt som tidigare gällt inom Sverige. Läs mer under bostad.

Påbörja planeringen i tid!

Kanske drömmer du om en pensionering i Frankrike men har ett antal år kvar innan dessa planer kan realiseras? Du kan påbörja planeringen redan nu! Eftersom skatten på din pension kommer att bli avsevärt mycket lägre i Frankrike jämfört med Sverige så skall du försöka se till att vidta de åtgärder som ökar din pension och dina avdrag eller på annat vis skapar optimala förutsättningar inför framtiden. Ju bättre du planerar desto större möjligheter skapas.

Exempel på åtgärder:

Maximera din tjänstepension

Detta kan dels ske genom att du i din anställning avsätter maximala 35 % av lön eller genom att du tillämpar den s k köpa-ikapp-lösningen (alternativregeln) som medför att du avdragsgillt kan avsätta mycket stora belopp på en gång, ibland flera miljoner kr. Dessa metoder är främst möjliga att genomföra för dig som driver eget företag eller som har en hög befattning som anställd.

Använd utländskt försäkringsbolag

Numera kan din avsättning till tjänstepension ske till vissa utländska försäkringsbolag. Efter en lagändring är dessa avsättningar avdragsgilla på precis samma sätt som om avsättning skett till ett svenskt försäkringsbolag. När din anställning upphör kan du ändra försäkringen så att den ägs av dig personligen. Fördelen är att den s k avkastningsskatten på pensionsmedel inte kommer att kunna tas ut den dagen du flyttar utomlands eftersom både du och försäkringsbolaget återfinns utanför Sverige. Du slipper därmed en årligt återkommande skatt på ditt kapital och din pension kommer av dessa skäl att bli högre. Givetvis bör du tillse att det utländska försäkringsbolaget uppfyller andra viktiga krav, t ex avseende fondutbud, avgifter, villkor mm.

Utnyttja löneväxling

Många svenskar har möjlighet att hos sin arbetsgivare tillämpa löneväxling. Principen innebär att du avstår lön till förmån för extra pension. Detta är väldigt lönsamt om du står i begrepp att pensionera dig i Frankrike därför att du därmed avstår en del av din lön som annars hade beskattats "på toppen" och istället lyfter dessa medel som pension i Frankrike till betydligt lägre skatt. Dessutom brukar ofta arbetsgivaren skjuta till ett extrabelopp som utgör skillnaden mellan arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt. Undersök om din arbetsgivare erbjuder löneväxling!

Överväg flytt av pensionsmedel

Den 1 maj 2008 återinfördes flytträtten av pensionskapital. Även om reglerna är komplicerade och endast medför att vissa delar av pensionsmarknaden omfattas så bör du undersöka i vilken mån du kan flytta ditt kapital. Återigen står orsaken att finna i skattefördelar. Om du väljer att flytta ditt privata pensionskapital till ett utländskt försäkringsbolag (som godkänts av de svenska myndigheterna) så kan inte längre den svenska avkastningsskatten uttas efter det att du pensionerat dig utomlands. Dessutom finns det ofta andra fördelar att uppnå med denna metod. Det finns dock tillfällen då det inte är klokt att flytta ditt pensionskapital varför du noga bör ta hjälp inför detta beslut.

Vi kan hjälpa dig med samtliga ovanstående åtgärder. Kontakta oss om du redan nu vill planera inför din framtida pensionering utomlands. Vi vägleder dig gärna och ger dig underlag för beslut.

Vill du veta mer om pensionering i Frankrike? Välkommen att anmäla dig till våra kostnadsfria seminarier.

 
Inga aktuella event för närvarande.


Besök gärna mässan Köpa Hus Utomlands där vi bl a arrangerar seminariet "Pensionering utomlands" (genomgång av regelverket och skattekonsekvenserna, bl a avseende Frankrike).

Mässdatum 2024:  

Stockholm, 12-13 oktober, Älvsjömässan
Göteborg, 23-24 november 2024, Svenska Mässan