Bosättning i Portugal - regelverk, skatter mm

Portugal attraherar allt fler svenskar och antalet utflyttningar från Sverige har ökat de senaste tio åren. Orsakerna till intresset står bland annat att finna i ett vänligt land med mycket att upptäcka, behagligt klimat, förhållandevis låga priser på bostäder och leverne samt fördelaktiga regler för dig som blivande pensionär eller företagare som står i begrepp att sälja ditt livsverk.  Välkommen till Portugal! 

OBS! Portugal kommer att upphöra att erbjuda s k NHR-status fr o m 1 januari 2024. Individer som redan har NHR-status eller som söker sådan status senast i år (2023) kommer inte beröras av beslutet. Det kan således finnas skäl att överväga att söka dylik status snarast, för den som vill förvissa sig om 10 års NHR-status. Den parlamentariska beslutet om avskaffande av NHR sker i slutet på november men är mer av formell karaktär.

Sverige har sagt upp skatteavtalet med Portugal. Ändringen, som trädde i kraft 1 januari 2022, innebär att svensk pension beskattas med SINK (25 %). Detta avser individ som är begränsat skattskyldig i Sverige.

Använd gärna vår kostnadsfria applikation Beräkna skatt där vi visar hur din pension beskattas i Portugal samt i övriga länder, vilket land som är mest fördelaktigt för dig mm.

Skattefördelar för svensk pensionär i Portugal

 • Lägre skatt på pensionen (25 % fr o m 2022)
 • Ingen förmögenhetsskatt
 • Ingen arvsskatt för närstående (och ej heller för icke portugisiska tillgångar)
 • Fördelaktig kapitalskatt (kräver viss planering)

  Allmänt om skatter i Portugal

  Enligt portugisisk lagstiftning är du skattemässigt bosatt i Portugal om du vistas 183 dagar eller mer per år i landet eller vid utgången av kalenderåret har ditt permanentboende i Portugal. En person som är skattemässigt bosatt i Portugal är skattskyldig för samtliga sina inkomster i världen. 

  Deklaration skall inlämnas senast i mars/april året  efter intjänandeåret.

  Inkomstskatt i Portugal och NHR-status

  Portugal har infört en skattestatus som innebär att du kan ansöka om att bli Non Habitual Resident, "NHR". Denna skattestatus är intressant om dina inkomster kommer från icke portugisisk källa och från ett land som är "godkänt". Svenska pensioner tillhör denna kategori. Om du flyttar till Portugal och kvalificerar dig för denna skattestatus så kommer din totala skatt att begränsas till 25 % på dina pensioner (nya regler från 1 januari 2022). Denna skattestatus beviljas i tio år från det att du bosätter dig i Portugal. Du måste dock även beakta svensk lagstiftning.Detta kan du läsa mer om under avsnittet svensk pension i Portugal nedan. Om du väljer att bosätta dig som vanlig skattskyldig person i Portugal (inte NHR) beskattas du med progressiv skatt som sträcker sig upp till maximalt 53 %.
Vill du veta mer om pensionering i Portugal? Välkommen att anmäla dig till våra kostnadsfria seminarier.

Överväger du att sälja ditt bolag och flytta utomlands? Då är dessa seminarier något för dig:

Vilka skatteregler gäller för en entreprenör som vill tillgodogöra sig värdet av sitt livsverk?
29 november 2023, kl 11:30-13:15 (Fullbokat)
Plats: Ålandsbanken, Kungsportsavenyen 1, Göteborg

30 januari 2024, kl 18:00-20:00 (Lediga platser)
Plats: Ålandsbanken, Stureplan 19, Stockholm.

Ett föredrag som vänder sig till dig som har ett fåmansbolag med ett uppskattat värde överstigande 10 mkr och som överväger att sälja ditt bolag och/eller har ackumulerat kapital i bolaget överstigande 10 mkr och vill veta hur det skattemässiga regelverket ser ut, dels om du avser att bo kvar i Sverige, dels vid utflyttning till Italien, Spanien, Malta, Cypern m fl länder. Mat och dryck serveras i samband med seminariet som är kostnadsfritt. Arrangör: Sparsam Skatt. Anmälan via vår sida seminarier.


Besök gärna mässan "Köpa Hus Utomlands" där vi arrangerar flera seminarier.

Mässdatum 2024:  

Stockholm, 17-18 februari 2024, Kistamässan
Göteborg, 2-3 mars 2024, Svenska Mässan

Arvsskatt

Ingen arvsskatt uttas om arvtagaren är make/maka eller person i rakt upp- eller nedstigande led. I annat fall är arvsskatten 10 % (detta gäller dock enbart portugisiska tillgångar).

Förmögenhetsskatt

I Portugal uttas ingen förmögenhetsskatt.

Kapitalskatt

Skatt på kapitalinkomster uppgår f n till 28 %.
OBS! Portugals skatteavtal med andra länder kan förändra beskattningen såväl vad avser värdepapper, utdelning som ränta.

Fastighetsskatt

Den årliga fastighetsskattens storlek beror på var fastigheten är belägen. Skattesatsen är oftast 0,3-0,5 % av fastighetens taxeringsvärde men vid höga taxeringsvärden tillkommer ytterligare skatt. Vid förvärv av fastighet utgår en transaktionsskatt (IMT) som uppgår till maximalt 6 % av fastighetspriset. Därutöver tillkommer en stämpelskatt (VPT) om 0,8 % av fastighetens värde.

Vid avyttring av fastighet i Portugal beskattas vinsten med 28 % fast skatt förutsatt att du vid detta tillfälle inte längre är skattemässigt bosatt i Portugal. Om du kvarstår som skattemässigt bosatt vid försäljningstillfället så kommer hälften av vinsten vid avyttringen att ligga till grund för progressiv inkomstskatt.

Moms

Den generella momssatsen har höjts och uppgår nu till 23 %. På Azorerna och Madeira är momsuttaget lägre.

Svensk pension i Portugal

För att kunna fastställa din skattesituation vid pensionering i Portugal måste hänsyn till tas till flera faktorer såsom:

 • Svensk intern rätt
 • Portugisisk intern rätt
 • Dina olika pensionsinkomster, vilken typ av pension det rör sig om

  Portugisisk lag

  Om du anses skattemässigt bosatt i Portugal är grundprincipen att du är obegränsat skattskyldig i Portugal för all din inkomst oavsett från vilket land inkomsten kommer. Det finns dock regler som är av stort intresse för en svensk som pensionerar sig i landet och som medför att den portugisiska skatten kan begränsas. Som framgår under avsnittet Inkomstskatt i Portugal ovan kan du ansöka om att få NHR-status och därmed bli Non Habitual Resident i Portugal varvid portugisisk lagstiftning fastställer att utländska pensionsinkomster, till vilka bl a svenska pensioner hör, endast skall beskattas med 10 % i Portugal. Eftersom Sverige har sagt upp skatteavtalet med Portugal kommer även Sverige äga rätt att beskatta din pension, vilket leder till att Portugal nedsätter sin lokala skatt till noll. Det kommer således att bli totalt 25 % skatt på din pension om du är begränsat skattskyldig i Sverige. 

Svensk lag

Svensk lagstiftning fastställer, som huvudregel, att dina pensionsinkomster från Sverige skall beskattas i Sverige. Om din utflyttning från Sverige är fullständig, d v s du "klipper banden" med Sverige, begränsas skatten till 25 % på dina pensioner. Detta i enlighet med SINK-lagstiftningen. Även om Portugal väljer att endast beskatta dina svenska pensioner med 10 % så har alltså Sverige rätt enligt svensk lag att beskatta dessa. Den svenska skatten, som uppgår till 25 % för individer som emigrerat från Sverige, är en fast skattesats. För dig som uppbär en hög svensk pension kan därmed skatten halveras från sedvanliga svenska nivåer upp till drygt 50 %. Eftersom skatten begränsas till 25 % bör du överväga att lyfta din pension på kortare tid än du hade gjort som bosatt i Sverige. Kortaste uttagstid är vanligtvis fem år (gäller tjänstepension och privat pension), den allmänna pension är livsvarig utan möjlighet till tidsbegränsning. Läs gärna mer om detta på sidan pensionsmaximering.

Totaleffekten av portugisisk intern rätt och svensk intern rätt blir därmed, givet att du även kvalificerar dig för NHR-status i Portugal, att:

 • Allmän pension beskattas med SINK = 25 % skatt
 • Tjänstepension p g a arbete inom offentlig sektor beskattas med SINK = 25 % skatt
 • Privata pensionsförsäkringar och IPS beskattas med SINK = 25 % skatt
 • Tjänstepension p g a arbete inom privat sektor beskattas med SINK = 25 % skatt.

Beskattning enligt ovan förutsätter att emigration skett varvid du saknar väsentlig anknytning, till Sverige.

Dags att sälja ditt företag?

Om du är ägare till ett fåmansbolag och står i begrepp att sälja ditt bolag så kan försäljningsvinsten, givet rätt planering och vissa förutsättningar, undantas från skatt vid bosättning i Portugal. Orsaken till detta är en kombination av svensk lagstiftning, portugisisk lagstiftning, EU-lagstiftning och utformningen av olika skatteavtal som länderna har ingått. Dessa intressanta regler kan du läsa mer om under rubriken Exit utomlands.

Sjukvård

En genomgång av vad som generellt gäller angående sjukvårdsförsäkring vid bosättning utomlands finner du under sidan sjukvårdsförsäkring.

Den portugisiska sjukvården

Som bosatt i Sverige är du sannolikt van vid en förhållandevis hög standard och god tillgång till sjukvård. I samband med att utflyttning sker från Sverige skrivs du ut ur svensk folkbokföring. Detta medför även att du lämnar det svenska socialförsäkringssystemet. Portugal tillhör EU/EES och därmed har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i ditt nya bosättningsland. Dock krävs intyg från svensk försäkringskassa (E121). För att få detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension. Uttag av ålders- eller premiepension sker normalt från 65 års ålder men förtida uttag kan ske och lägsta ålder för detta är 62 år (höjs stegvis till 64 år fram till 2026). Genom att lämna in intyget till Portugals motsvarighet till Försäkringskassan är du enligt EU:s regler berättigad till sjukvård i Portugal. Du måste då vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i Portugal.

Detta medför alltså att du omfattas av det nya landets (Portugal) sjukvårdssystem vilket innebär att du vid tillfälligt besök i annat EU-land (t ex Sverige) måste kunna uppvisa Europeiskt sjukförsäkringskort varvid du har rätt till nödvändig akutsjukvård under vistelsen. 

Sjukvårdens kvalitet

Kvaliteten på den allmänna sjukvården som erbjuds i de olika europeiska länderna är varierande och att jämföra sjukvård mellan olika länder är svårt. Organisationen Health Consumer Powerhouse genomför årligen olika undersökningar där sjukvården betygsätts ur olika aspekter. Man undersöker skicklighet, konsumentvänlighet, väntetider, effektivitet i sjukvården mm vilket resulterar i en helhetsbedömning av landets sjukvård. Resultaten utmynnar i en rangordning, Euro Health Consumer Index, av de europeiska ländernas sjukvård. I den senaste undersökningen, publicerad 2018, får Portugal rankingplats 14 (av 34 länder).

Vår rekommendation är att du överväger för- och nackdelar med privat respektive allmän sjukvård. Till fördelarna med privat försäkring hör att du får tillgång till bästa möjliga sjukvård, du eliminerar eventuella språkliga barriärer samt erbjuds stor valfrihet avseende sjukhus och läkare. Den största nackdelen är givetvis priset. En kvalitativ privat sjukvårdsförsäkring kostar från ca 3-4 000 kronor per månad och är giltig i såväl Portugal som Sverige (där du kanske avser att tillbringa sommarmånaderna) liksom övriga världen. Försäkringen bör tecknas före utflyttning.

Boende

Att köpa hus/lägenhet i Portugal är något billigare jämfört med genomsnittet i övriga Europa.

Att tänka på:

 • anlita alltid fastighetsmäklare med gott renommé
 • låt urvalsprocessen ta lång tid
 • gör ordentlig besiktning
 • ta juridisk hjälp för avtal, blanketter, tolkning av lokala lagar mm
 • var beredd på ökad byråkrati jämfört med Sverige och därmed längre process
Vill du veta mer om pensionering i Portugal? Välkommen att anmäla dig till våra kostnadsfria seminarier.

Överväger du att sälja ditt bolag och flytta utomlands? Då är dessa seminarier något för dig:

Vilka skatteregler gäller för en entreprenör som vill tillgodogöra sig värdet av sitt livsverk?

29 november 2023, kl 11:30-13:15 (Fullbokat)
Plats: Ålandsbanken, Kungsportsavenyen 1, Göteborg

30 januari 2024, kl 18:00-20:00 (Lediga platser)
Plats: Ålandsbanken, Stureplan 19, Stockholm.

Ett föredrag som vänder sig till dig som har ett fåmansbolag med ett uppskattat värde överstigande 10 mkr och som överväger att sälja ditt bolag och/eller har ackumulerat kapital i bolaget överstigande 10 mkr och vill veta hur det skattemässiga regelverket ser ut, dels om du avser att bo kvar i Sverige, dels vid utflyttning till Italien, Spanien, Malta, Cypern m fl länder. Mat och dryck serveras i samband med seminariet som är kostnadsfritt. Arrangör: Sparsam Skatt. Anmälan via vår sida seminarier.

Besök gärna mässan "Köpa Hus Utomlands" där vi arrangerar flera seminarier.

Mässdatum 2024:


Stockholm, 17-18 februari 2024, Kistamässan
Göteborg, 2-3 mars 2024, Svenska Mässan

Så blir din pensionering i Portugal lyckosam:

 • Stressa inte fram beslut - ta en extra lång semester i Portugal och känn efter
 • Prova att hyra bostad en tid och stifta bekantskap med landet och folket
 • Språket - försök att lära dig tillräckligt mycket för att kunna föra en enklare dialog, handla i matbutiken, beställa på restaurang o s v
 • Lär känna lokalbefolkningen - undvik att bara umgås med likasinnade
 • Att skaffa nya vänner ökar förståelsen för Portugal och underlättar din vardag
 • Ha ett öppet sinne och vidga vyerna - ta del av Portugals seder och respektera dess kultur
 • Aktivera dig - gå kurser, res runt och utforska Portugal, gå med i föreningar
 • Håll dig i form - bli inte alltför stillasittande, träna regelbundet
 • Tappa inte kontakten med släkt och vänner hemma - skriv brev, skicka mejl, Skypa, åk hem på besök, försök förmå dina vänner att besöka dig i Portugal
 • Planera ekonomin - gör budget, ha regelbunden översyn av finanserna
 • Var glad och njut av livet - du är priviligierad som har kunnat pensionera dig i Portugal!