Regler vid pensionering i Grekland

Grekland är ett av de allra mest populära turistländerna bland oss svenskar. Skattemässig medför en pensionering i Grekland att skatten på din pension blir lägre, jämfört med din skattesituation i Sverige. Därtill lockar Grekland med ett synnerligen behagligt klimat, vänliga människor och många intressanta platser att besöka. Välkommen till Grekland! 

Sverige har sagt upp skatteavtalet med Grekland. Ändringen, som trädde i kraft 1 januari 2022, innebär att svensk pension beskattas med SINK (25 %) i Sverige. Detta avser individ som är begränsat skattskyldig i Sverige.

Skattefördelar för svensk pensionär i Grekland 

 • Svensk skatt på din pension = 25 %
 • Fastighetsuppskov medges
 • Förhållandevis låga levnadsomkostnader i jämförelse med Sverige

Allmänt om skatter i Grekland

Enligt grekisk lagstiftning är du skattemässigt bosatt i Grekland om du vistas 183 dagar eller mer per år i landet. En person som är skattemässigt bosatt i Grekland är skattskyldig för samtliga sina inkomster i världen. 

Inkomstskatt

Inkomstskatten är progressiv och sträcker sig upp till 44 %. Därtill betalar höginkomsttagare ytterligare s k solidaritetsskatt (som i sin tur är progressiv upp till 10 %). Med den nya FP-statusen begränsas dock din lokala skatt.

Kapitalskatt

Kapitalskatten i Grekland, för dig som har FP-status, är 7 % avseende icke-grekiska kapitalvinster. Den generella kapitalskatten i Grekland är 15 % på aktievinster, ränteintäkter mm.

Förmögenhetsskatt

Det finns ingen förmögenhetsskatt i Grekland.

Arvsskatt

Arvsskattens storlek beror dels på arvtagarens relation till den avlidne och dels på arvets storlek (fribelopp EUR 150 000). När det gäller make/maka/sambo/barn/barnbarn så är arvsskatten progressiv upp till maximalt 10 %. 

Moms

Den generella momssatsen uppgår till 24 % (på vissa varor och tjänster är skatten lägre).

Fastighetsskatt

Den årliga fastighetsskatten ("ENFIA") består av två delar, huvudskatt och tilläggsskatt. Skattebasen för huvudskatten beror på en mängd olika parametrar såsom fastighetens storlek, läge, materialval, ålder mm. Skatten återfinns i intervallet EUR 2-13 per kvadratmeter för själva bostaden och EUR 0,0037-11,25 per kvadratmeter för tomtens storlek . Tilläggsskatten uttas på fastigheter med ett värde överstigande EUR 250 000 och själva skattesatsen är progressiv från 0,15 % till 1,15 %.

Vid köp av fastighet erläggs en förvärvsskatt om 3,09 %.

Vid uthyrning av bostad uttas progressiv skatt som är 15 % upp till EUR 12 000, 35 % på belopp EUR 12 001 - 35 000 och 45 % på belopp överstigande EUR 35 000.

 

Pensionering i Grekland och FP-status = 25 % fast skatt

Grekland införde 2020 en ny lag som innebär att du kan ansöka om att bli Foreign Pensioner, "FP-status". Grekland har hämtat inspiration från länder som Portugal, Italien och Malta och syftet med den nya lagen är att attrahera välbeställda pensionärer från norra Europa med en förhoppning om att dessa individers skatt och konsumtion skall bidra till att lyfta den grekiska ekonomin. Denna skattestatus är intressant om du har gått i pension och dina inkomster kommer från icke grekisk källa och från ett land som är "godkänt". Om du flyttar till Grekland och kvalificerar dig för FP-status så kommer Grekland endast att beskatta dina svenska pensionsinkomster med 7 %. Denna skattestatus beviljas i 15 år från det att du bosätter dig i Grekland. Du måste dock även beakta svensk lagstiftning. Eftersom även Sverige äger rätt att beskatta din pension (fr o m 2022) så kommer din svenska skatt att uppgå till 25 %.

Samtliga dina inkomster skall deklareras i Grekland på sedvanligt sätt och i enlighet med denna nya FP-status erlägger du skatt årsvis i efterskott i form av en klumpsumma.

Krav för att erhålla FP-status när du flyttar till Grekland:

 • du får inte ha varit skattemässigt bosatt i Grekland de senaste 5-6 åren före din ansökan
 • du erhåller pension
 • du skattskriver dig och får din hemvist i Grekland
 • det skall existera ett skatteavtal mellan Grekland och landet som du emigrerar från (Sverige)
 • ansökan om denna status skall ske senast 31 mars året efter det att du har flyttat till Grekland

Fördelar med FP-status i Grekland:

 • låg lokal skatt i Grekland, 7 %
 • svensk skatt begränsas till 25 % förutsatt att du är begränsat skattskyldig i Sverige
 • beviljad ansökan gäller i 15 år

Använd gärna vår kostnadsfria applikation Beräkna skatt där vi visar hur din pension beskattas i Grekland samt i övriga länder, vilket land som är mest fördelaktigt för dig mm.

Svensk pension i Grekland

För att kunna fastställa din skattesituation vid pensionering i Grekland måste hänsyn till tas till flera faktorer såsom:

 • Svensk intern rätt
 • Grekisk intern rätt
 • Dina olika pensionsinkomster, vilken typ av pension det rör sig om

Grekisk lag

Om du anses skattemässigt bosatt i Grekland är grundprincipen att du är obegränsat skattskyldig i Grekland för all din inkomst oavsett från vilket land inkomsten kommer. Inkomstskatten är progressiv och sträcker sig upp till 44 % (plus ytterligare solidaritetsskatt på höga inkomster). Det finns dock regler som är av stort intresse för en svensk som pensionerar sig i landet och som medför att den grekiska skatten kan reduceras kraftigt. Som framgår ovan kan du ansöka om att få FP-status i Grekland varvid grekisk lagstiftning fastställer att vissa utländska pensioner, till vilka bl a svenska pensioner hör, endast beskattas med 7 %. För att få en komplett bild av skattesituationen måste vi även ta svensk lagstiftning i beaktande.

Svensk lag 

Svensk lagstiftning fastställer, som huvudregel, att dina pensionsinkomster från Sverige skall beskattas i Sverige. Om din utflyttning från Sverige är fullständig, d v s du "klipper banden" med Sverige, begränsas skatten till 25 % på dina pensioner. Detta i enlighet med SINK-lagstiftningen. Även om Grekland väljer att beskatta dina svenska pensioner med låg skatt så har alltså Sverige rätt enligt svensk lag att beskatta dessa. Eftersom bägge länderna äger rätt att beskatta samma inkomst finns möjlighet att yrka om avräkning.

En följd av att det blir lägre skatt på din pension (jämfört med sedvanliga regler som bosatt i Sverige) är att man, ur ett skattemässigt perspektiv, kan överväga att lyfta dessa pensioner på kort tid. Ofta kan detta ske på fem år. Läs gärna mer om detta på sidan pensionsmaximering.

Beskattning enligt ovan förutsätter att emigration skett varvid du saknar väsentlig anknytning, till Sverige. Undantag från ovanstående regler kan förekomma, bl a beroende på medborgarskap.

Sjukvård

En genomgång av vad som generellt gäller angående sjukvårdsförsäkring vid bosättning utomlands finner du under sidan sjukvårdsförsäkring.

Den grekiska sjukvården

Som bosatt i Sverige är du sannolikt van vid en förhållandevis hög standard och god tillgång till sjukvård. I samband med att utflyttning sker från Sverige skrivs du ut ur svensk folkbokföring. Detta medför även att du lämnar det svenska socialförsäkringssystemet. Grekland tillhör EU/EES och därmed har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i ditt nya bosättningsland. Dock krävs intyg från svensk försäkringskassa (E121). För att få detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension. Uttag av ålders- eller premiepension sker normalt från 65 års ålder men förtida uttag kan ske och lägsta ålder för detta är 62 år (höjs stegvis till 64 år under kommande år). Genom att lämna in intyget till Greklands motsvarighet till Försäkringskassan är du enligt EU:s regler berättigad till sjukvård i Grekland. Du måste då vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i Grekland.

Detta medför alltså att du omfattas av det nya landets (Grekland) sjukvårdssystem vilket innebär att du vid tillfälligt besök i annat EU-land (t ex Sverige) måste kunna uppvisa Europeiskt sjukförsäkringskort varvid du har rätt till nödvändig akutsjukvård under vistelsen. Observera att det är läkaren som avgör och godkänner att det rör sig om akutsjukvård, inte du själv.

Sjukvårdens kvalitet

Kvaliteten på den allmänna sjukvården som erbjuds i de olika europeiska länderna är varierande och att jämföra sjukvård mellan olika länder är svårt. Organisationen Health Consumer Powerhouse genomför årligen olika undersökningar där sjukvården betygsätts ur olika aspekter. Man undersöker skicklighet, konsumentvänlighet, väntetider, effektivitet i sjukvården mm vilket resulterar i en helhetsbedömning av landets sjukvård. Resultaten utmynnar i en rangordning, Euro Health Consumer Index, av de europeiska ländernas sjukvård. I den senaste undersökningen, publicerad 2018, får Grekland rankingplats 29 (av 35 länder).

Vår rekommendation är att du noga överväger för- och nackdelar med privat respektive allmän sjukvård. Till fördelarna med privat försäkring hör att du får tillgång till bästa möjliga sjukvård, du eliminerar eventuella språkliga barriärer samt erbjuds stor valfrihet avseende sjukhus och läkare. Den största nackdelen är givetvis priset. En kvalitativ privat sjukvårdsförsäkring kostar från ca 3 000 kronor per månad och är giltig i såväl Grekland som Sverige (där du kanske avser att tillbringa sommarmånaderna) liksom övriga världen. Försäkringen bör tecknas före utflyttning. 

Boende

Att köpa hus/lägenhet i Grekland är billigare jämfört med genomsnittet i övriga Europa. När du flyttar till Grekland äger du rätt att yrka uppskov på vinsten vid försäljningen av din svenska bostad. Maximalt uppskov uppgår till tre miljoner kronor.

Att tänka på:

 • anlita alltid fastighetsmäklare med gott renommé
 • låt urvalsprocessen ta lång tid
 • gör ordentlig besiktning
 • ta juridisk hjälp för avtal, blanketter, tolkning av lokala lagar mm
 • var beredd på ökad byråkrati jämfört med Sverige och därmed längre process